Assisterad befruktning donation - spermier

Spermiedonation innebär ni som barnlöst par kan få donerade spermier om utredningen visat att mannen inte har spermier.

Vad är spermiedonation?

En behandlingsserie kan påbörjas efter läkar- och kuratorsbesök. Donationsteamet fattar beslut om godkännande efter bedömning i varje enskilt fall.

Kötiden för spermiedonation är beroende på tillgången till donatorer. Se vår sida  Väntetider. Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

Ni kan ha en "egen" känd donator. Vi rekommenderar korsdonation, det vill säga att den donator som ni identifierat donerar till anonym mottagare och ni får spermier från en annan anonym donator.

Vad säger lagen?

I Sverige är det beslutat att barn som tillkommit genom ägg- eller spermiedonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. De patienter som tar emot donerade spermier eller ägg ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att det tillkommit genom en sådan behandling (Lag 2018:1279). Barnet kan sedan ,vid mogen ålder, söka upp den klinik där donationen utförts. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden av barnet.

Donatorn är helt anonym för mottagande patienter likaså är mottagande patienter helt anonyma för donatorn. Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

Patientinformation

Läs mer - Spermiedonation

Läs mer

Se filmer, lyssna och läs om ägg- och spermiedonation

Inför undersökning eller behandling

Assisterad befruktning med donation - spermier utförs vid Mottagning Reproduktionsmedicin. Läs också vår allmänna information på samma sida om bland annat remisskrav och provtagning inför ett besök.

Under undersökning eller behandling

Ditt första besök tar ca 2 timmar och infektionsprover tas. Ni kallas till till läkare och barnmorska. Ni ska också träffa kurator och sedan görs en medicinsk och psykosocial bedömning.

Efter undersökning eller behandling

Vid assisterad befruktning kan övertaliga befruktade ägg vidareodlas. Om dessa så kallade embryon är av god kvalité kan de frysförvaras. Sådana frysförvarade embryon kan sedan tinas och återföras om inte kvinnan blir gravid på den färska behandlingen.

Efter nedfrysning skickar vi alltid ett brev med information.

Vi rekommenderar att alla kvinnor som planerar graviditet att ta folsyra.

1177 Frågor och svar om befruktning

Våra allmänna råd är att undvika alkohol och nikotin.

Graviditetstest

En behandling med assisterad befruktning avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett sådant självtest av oss.

Testet ska tas cirka 13-16 dagar efter embryoåterföringen enligt instruktionerna som medföljer. Du får besked av barnmorskorna när du tidigast kan göra testet.

Viktigt är att göra testet även om du har fått en blödning.

Ring och meddela

Ring och meddela resultatet av testet så snart som möjligt, oavsett resultat, helst tisdag-fredag, telefon 08-123 875 06.

Har du genomgått äggdonationsbehandling ringer du på telefonnummer 08-123 814 32.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Kontakta alltid Reproduktionsmedicin vid:

  • Buksmärtor
  • Blödning trots positiv graviditetstest
  • Osäkerhet angående ordination

Undvik bad i badkar/bassäng några dagar efter återföringen på grund av infektionsrisken.

Livsstil under graviditet

läs mer om frysåterföring