Assisterad befruktning (HIV-smittade kvinnor)

Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset är den första och enda enhet i Sverige som erbjuder assisterad befruktning med IVF/ICSI för kvinnor med hiv-smitta inom ramen av en forskningsstudie.

Under 2017 har Karolinska Universitetssjukhuset fått godkänt att göra assisterad befruktning hos par där kvinnan är hiv-positiv inom ramen av en forskningsstudie. Etiskt tillstånd 2016/2096/31/4. Assisterad befruktning hos hiv-positiva kvinnor är i nuläget ej tillåten i Sverige.

Mottagning Reproduktionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara den enda kliniken i Sverige som har möjlighet att erbjuda denna behandling i projektform. Behandling sker i samarbete med Infektionskliniken och Högspecialiserad Mödravård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med studien är att utvärdera resultat av fertilitetsbehandling hos hiv-positiva kvinnor. Typen av assisterad befruktning som kommer att användas är provrörsbefruktning med insemination av spermier (ICSI).

Förutsättning är att kvinnan har en välbehandlad hiv-infektion med hög följsamhet och låga virusnivåer.

Övriga regler som gäller för landstingsfinansierad behandling inom Stockholm Läns Landsting bör uppfyllas. Utomlänspar kommer att ha möjlighet att delta i studien i samarbete med lokala fertilitesenheter och infektionskliniker.

Inför undersökning eller behandling

Infektionsläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset bedömer vilka patienter som är aktuella för behandling. Förutsättning för att kunna delta i studien är att den hiv-positiva kvinnan skall ha en välkontrollerad hiv-infektion.

Reproduktionsmedicin kallar paret för kompletterande utredning, information samt hormonstimulering.

Under undersökning eller behandling

Assisterad befruktning av kvinnans ägg genomförs med mikroinjektion av partners spermier (ICSI) enligt sedvanliga rutiner vid Reproduktionsmedicin. De befruktade embryona kommer att frysförvaras i särskilda s.k. säkerhetsstrån. Prover tas från vätskan som finns i äggblåsorna samt från odlingsskålar för virusdetektion.

Efter undersökning eller behandling

Om du som kvinna blir gravid, kommer du att följas enligt gängse rutiner på samma sätt som vi följer alla hiv-positiva gravida kvinnor med MVC-kontroller på Specialistmödravården, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Du/ni kommer att delges resultatet i samband med behandlingen. Sedan studien genomförts och sammanställts för alla par kommer resultaten att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.