Regler - Assisterad befruktning för hiv smittade kvinnor

I juni 2017 godkände Etikprövningsnämnden en studie för assisterad befruktning för hiv positiva kvinnor och deras partner. Under 2021 godkändes också att behandling med insemination ingår i studien och att ensamstående kvinnor kan delta. Studien äger rum vid Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i samarbete med ME Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Patienter från hela landet kan delta i studien.

Den hiv-positiva kvinnan eller paret (om båda har hiv) skall ha en välkontrollerad infektion, med antiviral behandling och hiv-RNA <50 kopior/ml i två upprepade prover med 3-6 månaders intervall. Dessutom skall patienten bedömas ha kontinuerligt hög behandlingsföljsamhet vid infektionskliniken och uppföljning av virusnivåer och följsamheten ska ske regelbundet. Denna information bör anges i remissen.

Provtagning, som är rutin för kvinnan eller båda i par som genomgår assisterad befruktning, sker dessutom – med hepatit B och C serologi, HTLV 1 och 2, luesserologi och för kvinnan även immunitetsprövning mot rubella. Information från dessa provtagningar anges/bifogas i remissen. I övrigt bör paret/kvinnan uppfylla övriga kriterier för att få tillgång till assisterad befruktning inom respektive region.

Vid assisterad befruktning för hiv smittade kvinnor gäller grundkraven rörande offentligt finansierad assisterad befruktning (IVF/ICSI) och dessutom:

  • För behandling med donerade spermier till par eller ensamstående kvinnor görs även en psykosocial utredning.

För utomlänspatienter krävs specialistvårdremiss. Fertilitetsutredningen görs på ME Gynekologi och Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset för patienter från Region Stockholm. Utomlänspatienter kan genomgå utredningen vid reproduktionsmedicinsk klinik i hemregionen. .

Beslut om behandling fattas på Reproduktionsmedicin, där även psykosociala aspekter beaktas.