Regler - Preimplantatorisk Genetisk Testing - PGT (PGD)

PGT-behandling utgör en form av prenatal diagnostik och ses inte som en form av fertilitetsbehandling. PGT får endast användas om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig genetisk sjukdom eller kromosom avvikelse, som innebär hög risk att få ett barn med en genetisk skada eller sjukdom.

Paret ska uppfylla indikationer enligt ovan.
Det ska vara tekniskt möjligt att göra PGT, det vill säga genetiska markörer kan hittas. Det ska vara medicinskt möjligt att genomföra IVF-behandling på paret.

Generella regler och grundkrav för IVF i Stockholms läns landsting gäller. För PGT gäller dessutom: 

Paret kan ha ett gemensamt friskt barn. PGT-behandling kan då ge paret möjlighet till ytterligare ett barn. Om paret inte har något friskt barn kan PGT-behandlingarna ge möjlighet till två friska barn.

För utomlänspatienter (ULP) gäller inremitterande landstings regler. Av resursskäl kan dock ej fler än två barn per par erbjudas oavsett offentlig eller egen finansiering.

Om paret hänvisar till nya patientlagen gäller vårdlandstingets regler.

För behandling hos Reproduktionsmedicin krävs alltid betalningsgaranti/remiss.

Kvinnan ska bedömas ha tillräcklig ovarialreserv för aktuell genetisk avvikelse. AMH tas på alla kvinnor. För utomlänspatienter ska inremitterande klinik ombesörja provtagning. I de fall då AMH inte har tagits på utomlands- eller utomlänspatienter tas AMH på Reproduktionsmedicin och kostnaden läggs på fakturan.

Vid tveksamhet kring ovarialreserven baserat på ålder, AMH och antralfollikelräkning, kan provstimulering övervägas. Paret ska informeras om att behandlingen bryts om follikelutvecklingen blir otillräcklig.

Om övertaliga nedfrysta embryon finns och paret har fler än 2 friska barn måste eventuell frysåterföring göras privatfinansierad.

 

Lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351)