Remittera till oss - Regler, PM och remisser

Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (remiss) för behandling med assisterad befruktning. Här finns underlag för remissen samt de riktlinjer (PM) som gäller.

Skicka om möjligt din remiss elektronisk via TakeCare till Reproduktionsmedicin. Observera parets samtycke till att Reproduktionsmedicin tar del av patientens journaler från övriga vårdgivare. Kopior på journalanteckningar och laboratoriesvar ska bifogas remissen. Vid remiss från annan region krävs betalningsförbindelse.

Remissen måste vara fullständigt ifylld för att kunna bedömas. De remisser som hänvisar till journalanteckning eller på annat sätt är ofullständiga kommer utan bedömning skickas tillbaka för komplettering. Finns det en särskild anledning till att remissen inte är komplett som vi bör informeras om, ska det stå jämte infertilitetsorsaken. 

Först när en remiss efter den 1:a granskningen bedöms som fullständig kommer den att bedömas av respektive ansvarig läkare och triage sker till högspecialiserad vård eller vårdval. 

Vänligen se regler och grundkrav samt specifika kriterier för respektive behandling.

Pappersremiss skickas till: Karolinska Universitetssjukhuset, Mottagning Reproduktionsmedicin, 141 86 Stockholm

Remissinnehåll  

 1. Fullständiga persondata avseende den/de sökande
 2. Begärd behandling IVF, AID, OR ska anges (+ anledning till ofullständig utredning)
 3. Vid önskan om ägg- eller spermiedonation krävs permanent uppehållstillstånd för medborgare utanför EU
 4. Infertilitetsorsak(er) efter utredning
 5. Infertilitetens längd, till infertilitetslängd räknas tid från graviditetsönskan med tajmat samliv.
 6. Eventuella missfall ska anges. Vid habituell abortbenägenhet ska en utredning vara gjord och resultat från utredningen anges.
 7. Boendeförhållande, sambo/gifta/ensamstående. Längd på förhållandet alternativ tid som ensamstående.  
  Ensamstående ska ringa Skatteverket och begära stämplad utskrift med uppgifter om vilka som är folkbokförda på adressen (tillägg 6445).
 8. Antal barn, Personbevis - familjebevis, kan beställas från Skatteverkets hemsida
 9. Psykosociala faktorer,
 10. arbete, eventuell sjukskrivning 
 11. Tobak-, alkohol-, droganamnes anges för alla sökande på remissen
 12. Samtycke till att läsa journal och läsa spärrad journal 

 Sökande 

 • Vid spermiedonation ska kvinnans ålder vara <39 år när remissen skickas
 • Nuvarande och tidigare sjukdomar
 • Eventuella bukoperationer
 • Somatisk och psykiatrisk anamnes
 • Eventuella läkemedel och allergier
 • I vissa fall kan intyg inför graviditet komma att behöva inhämtas innan remiss bedöms.  

  Gyn
 • Antal graviditeter
 • paritet
 • operationer
 • senaste cytologprovsvar
 • menscykel
 • tidigare IVF och stimuleringar
 • Gynekologisk sjukdom
 • tidigare infektioner
 • endometrios  

  Lab
 • AMH, Vid lågt AMH ska även FSH, LH tas cd 2-4
 • TSH. 
 • ART-inf prov. Vid behov ska remiss till infektionskliniken vara skickad av remitterande läkare.
 • Negativt Clamydia-test
   
  Status
 • BMI
 • AFC
 • Uterusbedömning
 • HSSG alternativt HSG resultat

PGT

Gäller remissen PGT är följande dokument helt avgörande för att bedöma om paret kan erbjudas PGT.

 • kopia på provsvar avseende den genetiska förändring som patienten och/eller partnern är bärare av
 • journalkopia från genetisk vägledning på Klinisk Genetik
 • I förekommande fall underlättar det om även kopia på det sjuka barnet/fostrets genetiska analyssvar bifogas

Partner 

 • Anamnes avseende psykosocial situation, arbete, tobak, alkohol, drog och användning av anabola steroider. Missbruk ska anges alternativt negeras.
 • Nuvarande sjukdomar även psykiatriska. Vid behov ska utlåtande från behandlande läkare medfölja. 
 • Läkemedel 
 • Status: om applicerbart
 • ART infektionsprov

Manlig partner

Tillägg Andrologi:

 • Spermaprov. Spermakvalitet beskrivs, spermiogram ska vara lätt att hitta i journalen alternativt finnas inskannat i TC
 • Ange eventuellt utredningsresultat från Anova
 • Eventuella tagna hormonprov och fertilitetsbehandling ska anges 
 •  

Utomlänspatienter

Är patienten folkbokförd utanför Region Stockholm kan patienten komma till oss på två olika sätt.

Patientlagen ger patienten rätten att söka öppenvård var hen vill i Sverige. Söker patienten sig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. Se regler och grundkrav - assisterad befruktning. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.
Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot utomlänspatienter som är i behov av donerade spermier. 
Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienten kan då utgå från den egna regionens regler gällande antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.
Följande ska framgå:

Anamnes
BMI
AMH
Ultraljud inkl HS och HSSG
Infektionsprover på bägge i paret
Spermieprov (manlig partner)

Vi debiterar enligt aktuell utomlänsprislista.

Distansstimulering/behandling kan i förekommande fall ske tillsammans med aktuell klinik från det inremitterande landstinget. 

Samtycke - läsa journal från andra vårdgivare och spärrad journal

Riktlinjer/PM

Remiss Reproduktionsmedicinska laboratoriet,

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-123 80 00 och be att bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterare för allmänna frågor och till barnmorskorna för medicinska frågor. 

Skicka det medicinska underlaget/remissen till:
Reproduktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

ID kontroll

Vid besöket på Reproduktionsmedicin måste patienten kunna visa giltig legitimation. Digitalt ID gäller ej.