Debitering vid frysförvaring av könsceller/embryon

Från 2023 kommer en årlig kostnad tas ut för fortsatt frysförvaring av könsceller(spermier/ägg) och embryon vid Karolinska Universitetssjukhuset (enligt Beslut DNR K 2022-5270).

De som debiteras för fryskostnader gäller patienter/par som:

  • Inte längre är inkluderade i regionfinansierad vård eller är under egenfinansierad vård.
  • Har passerat kriterierna för regionfinansierad vård (avslutat 3 behandlingar alternativt fött 1 barn, eller om man som kvinna passerat 40år eller som partner 56år)
  • Har rätt till regionfinansierad vård och har överskridit 5 års frysförvaring
  • Genomfört en fertilitetsbevarande åtgärd, fyllt 45 år och fryst in ägg/embryon eller fyllt 56 år och fryst ner spermier.
  • Genomfört PGT och fått två friska barn.

Är du patient hos oss och har könsceller/embryon förvarade i frys.

Inga av era celler kommer att destrueras utan att vi haft kontakt med er först. Vi arbetar just nu på att kontakta alla våra patienter som inte längre har rätt till regionfinansierad vård och har könsceller/embryon hos oss, denna kontakt kommer att ske via Alltid Öppet inom det närmsta året.

Vill du redan nu att vi destruerar dina könsceller/embryon gå in i appen Alltid Öppet, sök fram mottagning ”Reproduktionsmedicin Karolinska universitetssjukhuset Huddinge” under vårdenhet. Där återfinns formuläret med rubriken ”destruering av ägg/embryon/spermier” som du/ni kan fylla i.

Vill du ha kvar dina könsceller/embryon, invänta då att vi kontaktar dig/er via appen alltid öppet.

Har ni vidare frågor om frysförvaring vänligen kontakta laboratoriet via appen Alltid Öppet.

Regeländringar

Lagändringar från 1/1 2019-Frysförvarade befruktade ägg
Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år.

Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden.

Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos Socialstyrelsen och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver inte kontakta Socialstyrelsen utan de nya bestämmelserna gäller oavsett tidigare beslut från Socialstyrelsen och de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Socialstyrelsen får enligt de nya bestämmelserna, om det finns synnerliga skäl, även medge att tiden för förvaring av de befruktade äggen förlängs efter att tio år har gått.