Vårdgivarinformation - Gynekologi

Den gynekologiska vården vid Karolinska Universitetssjukhuset utreder, behandlar och vårdar patienter med avancerade gynekologiska sjukdomstillstånd samt gynekologiska besvär.

Vi bedriver högspecialiserad gynekologisk kirurgi och specialiserad gynekologisk vård med akutsjukhusuppdrag. Vi har aktiv forskning inom en rad olika gynekologiska områden och sjukdomstillstånd samt undervisar framtidens vårdpersonal.

Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och avdelningsassistenter arbetar i team på respektive avdelning. Vi har även ett nära samarbete med Karolinskas fysioterapeuter, stomiterapeuter, dietister och kuratorer.

I huvuddrag ligger Karolinskas verksamhet på så kallad sekundär och tertiär nivå, dvs vi bedriver vård som kräver akutsjukhusets lokaler, resurser och kompetens, och är remissinstans för komplicerade fall. Patienter med ASA-klass 3 och 4 får inte vårdas inom ramen för vårdval och skall handläggas på akutsjukhusen.

Exempel på patienter som ska vårdas inom ramen för Karolinskas verksamhet anges nedan även om detta inte är en heltäckande bild av uppdraget.

Abortvård

 • Patienter med komplicerande tillstånd såsom hjärtsjuka/blödningsbenägenhet ska planeras av läkare tvärs specialiteter för handläggning vid Karolinska oavsett graviditetslängd
 • Sena aborter (efter vecka 12+0) ingår inte i vårdval utan utförs enbart på akutsjukhus

Bäckenbottenskador

 • Sfinkterrekonstruktioner
 • Kolporafier och perineorafier (komplicerade fall, t.ex. recidivoperationer)
 • TVT operationer (komplicerade fall)
 • Teambedömningar och behandlingar inom Bäckenbottencentrum

Dysplasiverksamhet

 • Immunosupprimerade
 • Gravida
 • Adenocarcinom
 • Misstanke om allvarlig förändring (hög malignitetsrisk)
 • Komplicerad samsjuklighet

Friska patienter med andra cellförändringar ska skötas inom vårdval. Detta innefattar även kirurgisk behandling (särskilt tilläggsuppdrag).

Gynekologisk kirurgi

 • Komplicerade hysteroskopier (stora myom/polyper, septum etc.)
 • Komplicerad endometrioskirurgi (misstanke om omfattande adherenser, djupinfiltration etc.)
 • Komplicerade myom (stora och eller multipla myom)
 • Oklara cystor
 • Second opinion från vårdval/andra Kvinnokliniker
 • Andra tillstånd där det bedöms föreligga ett behov av avancerad kirurgisk kompetens

Gynekologisk endokrinologi

 • Turner's syndrom samt övriga DSD (Disorders of Sex Development) patienter
 • CAH (Kongenital binjurebarkshyperplasi), förtida klimakterium (POI), svår PCOS samt övriga gynekologiska endokrinologiska tillstånd
 • Geniala missbildningar. Dessa patienter sköts vid vår integrerade mottagning i Solna. Dessa patientgrupper tillhör flöde Reproduktionsmedicin.

Geografisk uppdelning mellan Karolinskas siter

Den gynekologiska verksamheten finns både i Solna och Huddinge.

 • I Huddinge finns öppen- och slutenvård för gynekologisk benign kirurgi
 • I Solna finns två mottagningar, en för gynekologisk endokrinologi och en för gynekologisk cancer inom Patientområde Bäckencancer
 • Komplikationer i tidig graviditet (före vecka 22) tas emot i Huddinge
 • Rådgivning inför abort och aborter utförs i Huddinge
 • Karolinskas gynekologiska akutmottagning ligger i Huddinge och har öppet dygnet runt. I Solna finns ingen akutmottagning för gynekologi

Våra patienter 

Vårt upptagningsområde är i första hand Stockholms Län och region Gotland.
För kirurgi och vård hos oss krävs remiss från annan vårdgivare, utom i akuta fall och för abortrådgivning och abort där ingen remiss krävs.