Stefan Vesterberg

” Jag brukar försöka formulera målbilder tillsammans med patienten. Huvudsaken att det blir något som patienten känner att ”detta kan JAG påverka” och känna att man får lite mer kontroll och makt över sin situation. ”

Personcentrerad vård ska genomsyra omhändertagandet av patienten, vad innebär det för dig?

Personcentrerad vård (PCV) innebär för mig att patienternas individuella behov, preferenser och prioriteringar blir uppmärksammade och tillgodosedda i den mån det är möjligt. PCV innehåller betydligt mer än bara den medicinska behandlingen utan är mer holistisk skulle man kunna säga. De autoimmuna sjukdomar som vi behandlar slår väldigt olika beroende på svårighetsgrad och vilken situation just den patienten befinner sig i livet. Att det dessutom är sjukdomar många får leva med resten av sitt liv gör att om vården och bemötandet inte svarar upp mot vad patienten behöver kan det ge långtgående konsekvenser i dessa personers tillvaro. Ofta blir dessutom det medicinska utfallet betydligt bättre om den personcentrerade vården fungerar eftersom det innebär större lyhördhet för patientens behov och tilliten mellan mig som vårdgivare och patienten stärks. 

Kan du ge några exempel på hur du i ditt dagliga arbete inkludera patienten i vården?

Jag brukar försöka formulera målbilder tillsammans med patienten. Det kan vara till synes triviala saker som att ”-Jag vill klara av att gå ut och sätta mig på bänken vid sjukhusentrén” till mer långsiktiga mål om att orka ta upp sina studier igen. Målen kan vara olika men de ska utgå ifrån patientens egen motivation och min uppgift blir då att sortera vad som är realistiskt eller kanske väl pessimistiska mål samt hjälpa till att bryta ner till delmål. Huvudsaken att det blir något som patienten känner att ”detta kan JAG påverka” och känna att man får lite mer kontroll och makt över sin situation. 

Ett annat sätt jag brukar göra är att se till att patienten har papper och penna för att kunna skriva ner så fort man kommer på en fråga eller fundering som man vill ta upp oavsett om det handlar om oro för räkningarna hemma eller något nytt symtom som uppkommit. Det är annars lätt att glömma i då det händer så mycket annat hela tiden.

På vilket sätt är det givande för dig som (sjuksköterska, undersköterska) att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt?

Min bestämda uppfattning är att de gånger som patienter haft en traumatisk sjukhusvistelse så är det väldigt sällan beroende på brister i den medicinska bedömningen eller behandlingen utan pga brister i det personcentrerade bemötandet. Är patienten välinformerad om prognoser, risker och alternativ och kunnat vara delaktig i valen av behandlingsmetoder och haft möjlighet att lyfta frågor och orosmoment så kan även ett medicinskt dåligt utfall vara präglat av ett omhändertagande där patienten upplevt trygghet och tillit hela vägen. Likaså kan patienter ha väldigt traumatiska upplevelser trots att man haft en lyckad behandling. Ett personcentrerat arbetssätt är givande eftersom det hjälper till att skapa en allians mellan mig och de jag tar hand om, vilket dels leder till att dom känner sig sedda, dels terbergatt min arbetsdag blir trevligare.