Våra verksamheter

Multisjuka äldre I:

Vi är en vårdavdelning, belägen i Huddinge, som tillhör sektion den multisjuka äldre.

Här bedriver vi geriatrisk slutenvård för patienter som är multisjuka och sköra. Patienterna har ofta flera kroniska sjukdomar med akut försämring. De vanligaste förekommande diagnoserna är hjärtsvikt, kroniska obstruktiv lungsjukdom (KOL), endokrina sjukdomar och infektioner.

Multisjuka äldre II:

Vi är en vårdavdelning, belägen i Huddinge, som tillhör sektion den multisjuka äldre.

Här bedriver vi geriatrisk slutenvård för patienter som är multisjuka och sköra. Patienterna har ofta flera kroniska sjukdomar med akut försämring. De vanligaste förekommande diagnoserna är hjärtsvikt, kroniska obstruktiv lungsjukdom (KOL), endokrina sjukdomar och infektioner.

Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA):

GAVA är ett snabbspår från akuten, utan remiss, för sköra (CFS 4+) äldre (75+) med infektion. GAVA tillhör sektion den multisjuke äldre, flöde skörhet och är belägen i Huddinge på R61-63.

Målet med GAVA är att minska risken för komplikationer relaterade till långa väntetider på akuten för sköra äldre som väntar på inläggning. Tidig utskrivningsplanering (inom 24 h) skall ge minskade vårdtider där den teambaserade geriatriska bedömningen tillsammans med Funktion akut och Tema Infektion & Inflammation skall ge en god vård med hög kvalite till den patientgruppen. 

Neurologi och ortopedi:

Vi är en vårdavdelning som initierar rehabiliteringen/mobiliseringen exempelvis efter stroke eller genomgången höftledsoperation, justerar medicin inställning vid Parkinsons sjukdom eller behandlar mer allmänna geriatriska sjukdomstillstånd.

På avdelningen arbetar läkare, undersköterskor och sjuksköterskor tätt ihop med hälsoprofessioner för en optimal rehabiliteringsprocess.

Hjärnsvikt:

Vi är en vårdavdelning, belägen i Huddinge, som tillhör sektion den åldrande hjärnan. Här bedriver vi geriatrisk slutenvård för patienter som tillhör två flöden: "kognitiv svikt och demens" och "konfusion". Vårdavdelning Hjärnsvikt har 17 vårdplatser.

Inom flöde "kognitiv svikt och demens" vårdas patienter oberoende av ålder från hela länet med en misstänkt kognitiv sjukdom (demens) där det inte är möjligt att genomföra en utredning inom öppenvården.

Inom flödet vårdas även patient som har en demensdiagnos sedan tidigare men har behov av slutenvård p g a försämring av kognitivt tillstånd, ökade psykiatriska symtom som exempelvis oro, aggressivitet, försämrad sömn (BPSD).

Kognitiv mottagning, Huddinge:

Vid kognitiv mottagning Huddinge möter, utreder och stödjer vi patienter med misstänkt eller känd kognitiv sjukdom (= demens) och personer med misstänkt ovanlig kognitiv sjukdom som kräver högspecialiserad vård.

Mottagningen har ett länsövergripande uppdrag att utreda personer under 65 år samt svårutredda fall i Region Stockholm, söder om Slussen.
För personer under 70 år och boende norr om Slussen hänvisar vi till kognitiv mottagning i Solna.

Vi samarbetar med vårdavdelning Hjärnsvikt där inneliggande kognitiva utredningar kan göras.
Högspecialiserad vård erbjuds även för patienter med CADASIL (Cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikala infarkter och leukoencefalopati).

Kognitiv mottagning, Solna:

På kognitiv mottagning Solna möter, utreder och stödjer vi patienter med misstänkt eller känd kognitiv sjukdom (= demens) och personer med misstänkt ovanlig kognitiv sjukdom som kräver högspecialiserad vård.

Mottagningen har ett länsövergripande uppdrag att utreda personer under 70 år samt svårutredda fall i Region Stockholm, norr om Slussen. Vår målsättning är att bedriva tidseffektiva utredningar (färdigställa inom en vecka). Patienten kommer tidigt att kunna erbjudas deltagande i klinisk forskning, genetisk utredning och möjlighet till deltagande i kliniska prövningar.

Sektionen för kliniska prövningar:

Vid sektionen genomförs läkemedelsprövningar och annan klinisk interventionsforskning. Syftet är att ta fram ny behandling för patienter med kognitiva sjukdomar. Nuvarande fokus ligger på Alzheimer sjukdom, men i framtiden kan flera diagnoser bli aktuella. En del studier genomförs i samarbete med läkemedelsföretag, medan andra studier görs tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Vissa studier ingår i större EU-projekt

Flertalet projekt är interventionsstudier, men även forskning som syftar till att ta fram nya diagnostiska metoder eller utvärderingsinstrument utförs. Exempel på sådan forskning är utveckling av nya biomarkörer eller kognitiva tester. Verksamheten finansieras externt och varje projekt bär sina egna kostnader.