Spermaprov

Vid ANOVA, Norra Stationsgatan 69, Stockholm, utförs spermaanalys (ejakulatanalys) i enlighet med rekommendationer från WHO (6:e upplagan, 2021) och ESHRE (Barratt m fl, Human Reproduction 2011) samt svensk standard SS-EN ISO 23162:2021. Dessa metoder uppfyller Region Stockholms alla krav för kvalitet i spermaundersökningar. ANOVA är ackrediterat av Swedac för spermaanalys enligt internationell standard ISO15189:2012. Därmed kan vi erbjuda analys av enstaka spermaprover förutom att vi gör fullständig spermaanalys i samband med andrologiska utredning vid ANOVA. Vi gör även kontroller efter vasektomi (manlig sterilisering).

Upp till 100 miljoner spermier bildas i testiklarna varje dygn. De lagras i bitestiklarna i avvaktan på sädesuttömning. Spermierna transporteras då genom sädesledarna till urinröret där de blandas med prostatasekret och slungas ut. Därefter töms sädesblåsornas sekret.

Sädesvätskan kommer huvudsakligen från säd­es­blåsor (2/3) och prostata (1/3) och lite sekret från bitestiklar. Spermierna utgör normalt några tiotusendelar av den totala mängden sperma. Laboratoriet kontrollerar att spermaprovet är representativt genom att mäta normal förekomst av sekret från bitestiklar, prostata och sädesblåsor.

Resultaten från en spermaundersökning ger en uppfatt­ning om hur spermiebildningen i testiklarna fungerar och om transporten av spermier från testikel via bitestikelgång och sädes­ledare till urinröret är normal. Undersökningen ger o­ckså besked om sper­miernas simförmåga. I ett sper­maprov utgör sper­mi­erna några tiotusendelar av den totala mäng­den spermaprov. Under­sök­ningen av sädesvätskan ger besked om hur bitestiklar, pros­tata­körtel och sädesblåsor utsöndrar sina sekret. De spermier som kommer ut började bildas ungefär tre månader tidig­are och de sista dagarna har de lagrats i bitestik­larna.In­fek­tioner (t.ex. influensa eller tandinfek­tioner) som du genomgått de tre senaste månaderna kan på­verka sper­mierna i provet.

Inför undersökning eller behandling

Före provtagningen har du ett uppehåll med sädesuttömning under 2-5 dygn (minst 2 dagars och högst 5 dagars "abstinens"). För säkrast resultat bör provet tas fram med masturbation i provrum vid laboratoriet. För att undersöka om ejakulatet innehåller rörliga spermier är det viktigt att provet undersöks snarast efter ejakulationen (helst 30 minuter efter uppsamling) och utan att provet blivit avkylt vid t.ex. transport.

Du måste ha en remiss för att boka tid för att lämna ejakulat för undersökning. Skriftlig information ska du ha fått av opererande läkare eller i brev från oss. Du kan boka tid på 1177.se (mina vårdkontakter). Mer information finns på ANOVAs hemsida

Under undersökning eller behandling

ANOVA finns på Norra Stationsgatan 69, 4 tr. Anmäl dig i ANOVAs reception om den är bemannad, gå annars direkt till laboratoriet (korridoren till höger innanför ANOVAs entré.

Du får en burk för att samla upp ejakulatet när du kommer till laboratoriet. Har du inte fått vårt informationsblad med några frågor, från opererande läkare eller i brev från ANOVA, får du det vid ditt besök.

Om du har fått remiss för mer omfattande utredning får du träffa en läkare innan du lämnar provet. I andra fall får du provburk och information direkt från laboratoriet.

Du kan därefter i lugn och ro samla upp ejakulatet i våra avskilda, ljudisolerade rum och sedan lämna in frågeformulär och prov till laboratoriet.

Vanliga kondomer och glidmedel innehåller nästan alltid spermiedödande medel. Undvik därför sådana produkter för att minska risken för att förekomst av rörliga spermier döljs av spermiedödande medel.

Miss vid uppsamling av ejakulat

Det är väsentligt att hela spermaprovet samlas upp. Om delar av provet missas, anger du det när du lämnar in provet till laboratoriet. De sista dropparna stannar som regel kvar vid urinrörets öppning och detta behöver inte an­ges.

Efter undersökning eller behandling

Svar på undersökningen är vanligen klar inom 3 veckor. Beroende på vilken typ av utredning som är aktuell får du antingen meddelande från ANOVA (Alltid Öppet) eller från inremitterande läkare. Besked om vad som gäller i ditt fall får du vid ditt besök på ANOVAs Andrologilaboratorium.