Takyarytmi

Arytmi är ett samlingsnamn för när hjärtats rytm avviker från den normala sinusrytmen. Orsaker kan vara diverse takykardier, dvs när hjärtat har en för snabb takt, och extraslag från såväl förmak som kammare. Extraslag utgör de vanligaste arytmierna även om de ofta inte kräver någon behandling.

Vår verksamhet

Takykardier kan delas in i sådana som involverar hjärtats förmak och är snabba samt regelbundna; supraventrikulära takykardier, sådana som är oregelbundna men kan variera från normal till hög puls; förmaksflimmer, och sådana som kan vara både regelbundna och oregelbundna; förmaksfladder samt förmakstakykardier. Mer sällan uppkommer takykardier i kamrarna, kammartakykardier.

Inom patientflöde takyarytmi utreds och behandlas både elektiva och akuta patienter från två års ålder och uppåt. En stor del av vår verksamhet består av elektrofysiologiska undersökningar där patienten med hjälp av kateterburen teknik undersöks, diagnostiseras och behandlas. En annan viktig del av verksamheten består av forskning samt vår mottagning som innefattar läkar- och sjuksköterskebesök. Mottagningen ombesörjer ställningstagande till medicinering, invasiv undersökning, uppföljning och telefonrådgivning. Vi tar emot patienter med alla typer av takyarytmier. Elektrofysiologisk behandling (ablation) rekommenderas som förstahandsåtgärd vid:

 • Atrioventrikulär återkopplingstakykardi (AVRT, WPW-syndrom)
 • AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT)
 • Fokal förmakstakykardi
 • Klassiskt (typiskt) förmaksfladder (beroende av kavotrikuspidala istmus [CTI])
 • Makroåterkoppling i förmaken (atypiska förmaksfladder som inte är CTI-beroende)
 • Extraslag/Idiopatisk kammartakykardi från höger kammares utflödestrakt (RVOT)
 • Elektrisk storm (frekventa ihållande kammartakykardier)

Ablation bör övervägas om farmakologisk behandling inte hjälper vid*:

 • Paroxysmalt förmaksflimmer
 • Persisterande förmaksflimmer
 • Kammartakykardi hos patient med ischemisk hjärtsjukdom
 • Kammartakykardi vid icke-ischemisk kardiomyopati
 • Extraslag / Idiopatisk kammartakykardi från andra lokalisationer än RVOT (vänster kammares utflödestrakt [LVOT], aortasinus, papillarmuskler, mitralis- eller trikuspidalisklaffarna etc).

*Alla dessa behandlingar kan även i vissa fall rekommenderas som förstahandsåtgärd.

De allra flesta som kommer till oss har förmaksflimmer. Vid ingreppet kateteriseras hjärtat via vena femoralis. Oftast startar förmaksflimmer från muskelbuntar i övergången mellan lungven och muskelvävnad i vänster förmak. Lungvensmynningarnas elektriska aktivitet isoleras med hjälp av radiofrekvensenergi. På så sätt skapas ett litet ärr som hindrar flimmeraktiviteten från att nå resten av hjärtat och orsaka oregelbunden eller ibland snabb puls. En annan ablationsteknik är kryoablation som innebär att arytmifokuset i hjärtat fryses bort i temperaturer kring -80 grader Celsius. Hos oss används kryoablation framför allt när arytmifokuset ligger nära hjärtats egna retledningssystem, främst vid AVNRT och His-nära accessoriska banor.

Fakta

 • Karolinska Universitetssjukhuset är Sveriges största centrum för ablationsbehandling. Årligen görs cirka 1500 ablationsingrepp hos oss, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla ablationer som utförs vid landets sammanlagt tolv ablationscentrum.
 • Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna och förekommer hos cirka tre procent av befolkningen och hos tio procent av alla över 80 år.
 • Lyckandefrekvensen för behandling av AV-nodal reentrytakykardi är 95 procent.
 • Under senare år är rekommendationen att patienter med symtomgivande supraventrikulära takykardier, förmaksfladder och i många fall, paroxysmalt förmaksflimmer ska erbjudas ablationsbehandling som förstagångsbehandling.
 • Genom viktnedgång kan besvären av förmaksflimmer reduceras kraftigt, även en liten viktminskning har stor betydelse. Vid kateterablation av förmaksflimmer minskar då risken för komplikationer och lyckandefrekvensen ökar.
 • Kammartakykardi kan uppstå i ett i övrigt friskt hjärta men oftast föreligger sjukliga förändringar i hjärtmuskeln; till exempel en akut eller genomgången hjärtinfarkt då kammartakykardin kan vara livshotande.
 • AVNRT förekommer i alla åldrar och är den vanligaste supraventrikulära takykardin som vi behandlar.

Kontaktinformation

Namn: Frieder Braunschweig
Titel: Tf Patientflödeschef Takyarytmi
E-post: frieder.braunschweig@regionstockholm.se