Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är en av de vanligaste formerna av kardiovaskulär sjukdom. Den bakomliggande orsaken är ofta ateroskleros, en kronisk inflammatorisk artärsjukdom som leder till plack i kärlväggen.

Vår verksamhet

Vårt fokus inom kranskärlsflödet är en god handläggning och vård av patienter med kranskärlssjukdom. Vi jobbar med högkvalitativ vård med stark koppling till forskning och utbildning. Vi bedriver läkar- och sjuksköterskemottagning i öppenvården samt elektiva och akuta kranskärlsutredningar och vi har ett brett utbud av behandlingar till patienter som är i olika stadier av sin kranskärlsjukdom.

Inom patientflöde kranskärlssjukdom tar vi hand om patienter med kroniska eller akuta problem i kranskärlen. Vi genomför utredningar vid misstänkt kranskärlssjukdom och behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom. Vi utför även preoperativa kardiella utredningar inför icke-kardiell kirurgi.
Omhändertagandet av kranskärlssjuka patienter innefattar livsstilsförändringar, medicinsk behandling och kranskärlsinterventioner.

På kranskärlsmottagningen i Huddinge och Solna bedriver vi sekundärpreventiv verksamhet efter diagnostiserad kranskärlsjukdom, i huvudsak efter hjärtinfarkt men ej enbart. Detta sker i multidisciplinära team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete med hälsoprofessionerna. I arbetet ingår personcentrerad vård med fokus på utbildning och handledning för patienter och närstående gällande hälsosamma levnadsvanor samt aktuell behandling i syfte att minska risken för insjuknande/återinsjuknande i kranskärlssjukdom.

Våra verksamheter deltar i det nationella kvalitetsregister SWEDEHEART, specifik i delregistren RIKS-HIA (akut hjärtinfarkt), SCAAR (kranskärlsröntgen) och SEPHIA (uppföljning efter hjärtinfarkt) och vi använder dessa så väl i den kliniska vardagen för uppföljning och förbättring av vårdens kvalitet. Deltagandet är helt frivilligt och påverkar inte den vård patienten får.

Exempel på pågående forskningsprojekt är:

 • Bakomliggande orsaker till uppkomst av kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt
 • Riskfaktorer för utvecklande av kranskärlssjukdom, särskilt diabetes, blodfetter, livsstil och genetik
 • Studier av nya läkemedelsbehandlingar för att minska risken för kranskärlssjukdom och återinsjuknande i hjärtinfarkt, särskilt med fokus på bakomliggande riskfaktorer tex nya diabetesläkemedel
 • Utveckling av nya metoder för behandling av kärlkramp och hjärtinfarkt, tex ny typ av ballongvidgning
 • Behandling som syftar att skydda hjärtmuskeln vid hjärtinfarkt.

Fakta

 • Akut Koronart Syndrom (AKS), omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI), instabil angina pectoris och plötslig död, är tillstånd då kranskärlet täpps till helt eller delvis och mer eller mindre akut. I samband med hjärtinfarkt görs i regel en brådskande (subakut; NSTEMI eller instabil angina) eller en omedelbar kranskärlsröntgen (akut; STEMI). 
 • Andra manifestationer av kranskärlssjukdom som vi omhändertar är spontandissektion kranskärlsförändringar hos patienter med reumatisk grundsjukdom samt det närliggande Takobstubo syndrom.
 • En ballongvidgning (PCI) eller en bypassoperation (CABG) botar inte en kranskärlssjukdom. Det är ytterst viktigt att man efter båda ingreppen, både med hjälp av förändringar i kost och livsstil samt med läkemedelsbehandling så effektivt som möjligt försöker förhindra att sjukdomen förvärras, symtomen återkommer och att det uppstår ett behov av nya invasiva ingrepp. 
 • Vid kranskärlssjukdom är det viktigt med ett multifaktoriellt omhändertagande innefattande livstilintervention, läkemedel och vid behov kranskärlsröntgen med /utan intervention (PCI eller CABG). Kranskärlsmottagningen arbetar gentemot det nationella kvalitetsregistret SEPHIA (SekundärPrevention efter HIA-vård), och 2020 genomfördes 679 registreringar i registret. 
 • Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största centra för koronarangio och PCI. Vi genomför årligen över 2000 koronarangiografier och runt 1500 PCI.  Verksamheten på Huddinge sidan är utvecklad för att göra mera komplicerade ingreppen inom PCI verksamheten (PCI mot kroniska ocklusioner i kranskärlen och PCI med rotablation)
 • Enhanced External Counterpulsation (EECP) och Coronary Sinus Reducer (s.k. Reducer)  är behandlingar för patienter med refraktär angina  
 • Kranskärlsflödet har en hög forsknings- och utvecklingsverksamhet och detta utgör basen för en verksamhet i fronten av det nya inom kranskärlssjukdom 

Kontaktinformation

Namn: Linda Mellbin
Titel: Patientflödeschef
E-post: linda.mellbin@regionstockholm.se