Transfusionskomplikation

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Akutföreskrifter:
  1. Avbryt omeddelbart transfusionen, men låt infartskanylen ligga kvar.
  2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
  3. Kontrollera att ABO och RhD grupp på blodkomponentens etikett är förenlig med patientens blodgrupp.
  4. Kontrollera att patientens identitet överensstämmer med uppgifterna på blodkomponentens följesedel.
  5. Föreligger immunisering, dvs patienten har irreguljära erytrocytantikroppar, kontrollera att blodkomponenten saknar det antigen, som antikropparna är riktade mot.
  6. Informera patientansvarig/jourhavande läkare, som även avgör om reaktionen ska utredas. 

              se även Socialstyrelsens föreskrifter

Indikationer / kompletterande analyser:

Transfusionkomplikationer, samt fel och förväxlingar ska alltid rapporteras till Transfusionsmedicin.

Här finns mer information om symptom, orsak och klinisk handlingsplan samt provtagning. Även blanketten Transfusionskomplikation, rapport finns här för utskrift.

Tilläggsinformation

 

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens personuppgifter och identitetskontroll.

Kombikakod för sjukhus, klinik och avdelning ska även anges.

Även blanketten Transfusionskomplikation, rapport ska vara ifyllt och medskickat provet.

Viktigt!
- beskriv reaktionen så noga som möjligt
- meddela om patienten har fortsatt transfusionsbehov

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

4 mL i EDTA-rör, lila propp

Tilläggsinformation

Följande levereras till Transfusionsmedicin:
- blodkomponenten med isittande transfusionsaggregat
- nytagna blodprover med patientens personnummer, namn och RID samt
  texten "efter transfusion". 
- ifyllt blankett Transfusionskomplikation.
Förvaring / transport:
Svarsrutiner:
Svar utlämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller som papperssvar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Transfusionsaggregatet ska vara stängt och blodenheten förpackas i väl försluten plastpåse för att undvika kontamination av enheten.

Vid klinisk misstanke om sepsis tas blododling på patienten. Eventuell odling av blodenheten ombesörjes av Transfusionsmedicin.