Allergenspecifikt IgE

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ImmunoCAP
  • ISAC
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om IgE-medierad allergi.

ALLMÄNT:

Analysen påvisar allergenspecifika IgE-antikroppar i blod, antingen mot enstaka allergen (finns >500 allergen) eller i mixar (gräs, träd, djur, gnagare, fjäder, burfågel, örter, föda, kryddor, mögel och yrkesallergen).

Laboratoriet utför även IgE analyser mot ett otal allergena komponenter t.ex. jordnöt (rAra h 1-3, 6, 8, 9), hasselnöt (rCor a 1, 8, 9, 14), flertalet födoämnen, pollen, pälsdjur och insektsgifter (geting: Ves v 1, Ves v 5; bi: Api m 1, Api m 10, mm). Analys med allergena komponenter kan ge svar på om patienten har a) en ”äkta” sensibilisering mot allergenkällan, eller om patientens IgE-antikroppar är riktade mot b) korsreagerande allergen eller mot c) allergena komponenter som är associerade med risk för allvarlig allergisk reaktion. Analys med allergena komponenter är även av värde inför bedömning av allergenspecifik immunterapi då svaret visar om patienten har en ”äkta” sensibilisering mot allergenkällan.

REFLEXTESTNING:

Uppföljningstest (reflextestning) utförs vid positivt resultat för de flesta allergenmixar-IgE med analys av IgE mot de ingående allergener och även för de följande allergenspecifikt-IgE med analys av IgE mot allergena komponenter:

Jordnöt IgE -> Ara h 2-IgE, Ara h 8-IgE
Hasselnöt-IgE -> Cor a 1-IgE, Cor a 9-IgE, Cor a 14-IgE
Cashewnöt-IgE -> Ana o 3-IgE

Relevans av analys av allergena komponenter hos patienter med misstänkt allergi mot jordnöt, hasselnöt eller cashewnöt stöds av senaste riktlinjer för födoämnesallergi utgivna av European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI): Santos, A. F. et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy 78, 3057–3076 (2023).

Jordnöt: IgE mot Ara h 2 associeras med risk för allvarliga allergiska reaktioner vid intag av jordnöt. IgE mot Ara h 8, vilket liknar björkpollenallergen, associeras främst med orala symtom (OAS).

Hasselnöt: IgE mot Cor a 9 och Cor a 14 associeras med risk för allvarliga allergiska reaktioner vid intag av hasselnöt. IgE mot Cor a 1, vilket liknarbjörkpollenallergen, associeras främst med orala symptom (OAS).

Cashewnöt: IgE mot Ana o 3 associeras med risk för allvarliga reaktioner vid intag av cashew, men även pistage då dessa allergen liknar varandra.

ANDRA ANALYSER:

ISAC är ett utförligt komplement till ImmunoCAP analyser och vänder sig främst till specialister i allergologi, v.g.se provtagningsanvisningar för ISAC. Ett utförligt svar medföljer testet.

Tryptas tas normalt vid misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar, men vid utredning av bi/getingallergi kan det vara av värde att mäta tryptas då förhöjda nivåer utgör även en ökad risk för svåra reaktioner vid specifik immunterapi med bi/getingallergen. V.g. se provtagningsanvisningar för Tryptas.

Tilläggsinformation

Vid misstanke på allergi mot ett enskilt allergen bör i första hand analys mot det enskilda allergenet väljas. Tester i mixer kan ibland bli positiva, medan de enskilda ingående allergenen vid analys blir negativa. Detta beror på att patientens IgE-svar mot varje enskilt allergen ligger under detektionsgränsen medan i mixen antikroppskoncentrationen mot de olika allergenen adderas och testen kan utfalla positiv.

De allergena komponenterna inkluderar de mest relevanta av artspecifika och korsreaktiva markörer mot olika allergenkällor från ex födoämnen, pollen, pälsdjur, mögel och kvalster. För mer information om komponentdiagnostik v.g. se Komponenthandboken 2020 (https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/vardutveckling/komponenthandboken.pdf).

Det allergen-specifika IgE svaret ska relateras till hereditet, ålder och exponeringsgrad. IgE nivåerna svaras ut från 0,10 kE/L på alla singelallergen och allergena komponenter. Låga nivåer av allergen-specifika IgE antikroppar indikerar en låg sannolikhet för allergiska symtom, medan höga antikroppsnivåer har korrelation med kliniska symtom. Observera att IgE-nivåer mellan 0,10-0,35 kE/L kan ibland ha stor klinisk relevans hos småbarn.

Allergenspecifika IgE-nivåer för mixer svaras positivt eller negativt där referensvärdet är <0,35 kE/L.

Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt 3,5 mL i gelrör, gul  propp.
 
Minsta mängd:
200 μL serum för ett allergen/komponent och 40μL för varje ytterligare allergen. OBS! Phadiatop 3 mL serum ( ej hel blod), för att möjliggöra analys av IgE mot ingående allergener vid positivt resultat). 

OBS! Kapillär provtagning, som är vanlig hos barn, ger en mycket begränsad serummängd. På grund av detta rekommenderas venös provtagning vid beställning av ett flertal enskilda allergen. Patientanvisning för bedövningsplåster/kräm

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Överblivet serum sparas ca 2 månader på laboratoriet,  för eventuell kompletterande analyser.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.
Referensintervall:
<0,10 kE/L för enskilda allergen och <0,35 kE/L för mixar.

Svarsrutiner:
Analysen utförs 2-4 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
 
 

Ackreditering:

Följande allergenspecifika IgE analyser är ackrediterade:

Alternaria alternate (m6)
Asperegillus fumigatus (m3)
Cladosporium (m2)
husdammskvalster (d1)
björk (t3)
gråbo (w6)
timotej (g6)
fisk (f3)
hasselnöt (f17)
jordnöt (f13)
mjölk (f2)
soja (f14)
äggvita (f1)
vete (f4)
hund (e5)
katt (e1)
häst (e3)
bigift (i1)
getinggift (i3)
latex (k82)
PcG (c1)
PcV (c2)

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30