Våra verksamheter

Vårdavdelning Njurmedicin Endokrinologi Huddinge:

Hos oss behandlas patienter med akut njursvikt, kronisk njursvikt i aktiv dialysbehandling med olika komplikationer, nyupptäckta diabetiker och diabetiker med komplikationer, olika endokrinologiska utredningar och behandlingar m.m
Verksamheten har även en kirurgisk karaktär med patienter som skall opereras för att få en PD-kateter, AV-fistel/graft eller andra ingrepp knutna till våra specialiteter.

Vårdavdelning Lungmedicin Huddinge:


Inom lungmedicin utreds och behandlas stora folksjukdomar, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL, andningssvikt och underventilation.
Utredning kan leda till behandling med andningsventilator och i vissa fall även behandling med långvarig syrgasbehandling i hemmet.
Pneumonier, pleuriter, empyem samt olika inflammatoriska lungsjukdomar, till exempel sarkoidos och lungfibros är exempel på andra sjukdomar som behandlas inom lungmedicin. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension vårdas och tas hand om i vanliga fall inom öppenvården, endast enstaka patienter behöver slutenvård.

Vårdavdelning Lungmedicin Solna:


Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros.
Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi Solna:


Avdelningen vårdar patienter med medicinska mag- och tarmsjukdomar samt patienter i behov av högspecialiserad slutenvård inom endokrinologi.
På avdelningen utreder och behandlar vi patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, tarmdysmotilitet och ovanliga mag- och tarmsjukdomar. Exempel på detta är patienter med skov av Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, icke infektiösa kroniska diarréer, illamående eller kräkningar med nutritionssvårigheter av misstänkt gastroenterologisk orsak, skov av kroniska buksmärtor och tarmsvikt med komplikationer. 
Vi vårdar även patienter i behov av högspecialiserad slutenvård inom endokrinologi vilket är sjukdomar kopplade till hypofysen, binjurar och medfödda metabola sjukdomar t.ex. porfyri.

Vårdavdelning Reuma, Hud och Njurmedicin Solna:


Vi på reuma, hud och njurmedicin är ensamutövare för inneliggande vård av reumatologi- och dermatologipatienter.
För njurpatienter bedriver vi ett högspecialiserat uppdrag inom regionen och träffar därför patienter i stort behov av våra kunskaper. Patienter i behov av inneliggande vård inom reumatologi finns bara hos oss i Region Stockholm och för dermatologi i hela landet.

Reumatologi
Inom vårdområde Reumatologi utreder och behandlar vi patienter med reumatiska sjukdomar. Behandlingar omfattar bland annat biologiska läkemedel och cytostatika.

Dermatologi
Dermatologipatienter kommer mestadels in för utredning, optimering och behandling av komplicerade sår och andra svårbehandlade dermatologiska tillstånd. Vaccbehandling och Pinchgraft för att nämna vanligt förekommande behandlingsmetoder.

Njurmedicin
Inom njurmedicin utreder och behandlar vi både akuta och nyupptäckta tillstånd. En kombination av akuta sjukdomstillstånd och utredningar med en optimerad behandling.