Våra verksamheter

Lung- och allergimottagning:

Vid mottagningen bedrivs utredning och behandling av alla typer av lung och allergisjukdomar utom lungcancer som sker vid LungOnkologisk Centrum. Vanligt förekommande diagnoser är astma, KOL, interstitiella lungsjukdomar, pleurasjukdomar, bronkiektasier, PAH samt olika allergisjukdomar. Multidisciplinärt omhändertagande av post covid patienter med kvarstående lungbesvär. På mottagningen utförs även bronkoskopier, thorakocenteser, bronkiala provokationer, läkemedels och födoämnesprovokationer samt erbjudes AIT vid insektsallergi. Ungdomsmottagning finns för tonåringar med astma och komplicerad allergi. Förutom läkarmottagningar bedrivs självständiga sjuksköterskemottagningar. 

Slutenvård:

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros.

Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Dagvård:

Vi har syrgasmottagning för utprovning och uppföljning av syrgasbehandling hemma på vår dagvårdsenhet. Här finns även CPAP- och Ventilatorenheten för utprovning och uppföljning av patienter med obstruktiv sömnapné och olika former av underventilation med eller utan syrgasbehandling. Vi har ett dedikerat högspecialiserat team som samarbetar över siterna.