Ortopedi vårdavdelning Huddinge

Om oss

Vårdavdelning K83 är en ortopedisk vårdavdelning med totalt 24 vårdplatser. Vi tar emot patienter som antingen råkat ut för en olycka eller haft långvariga besvär, ofta sammankopplat med mycket smärta. Därför blir vi en viktig del i deras behandling och förberedande rehabilitering. Ungefär 40% av vårt patientinflöde kommer via ortopedmottagningen (för planerad vård) och åldersgruppen är 15 år och uppåt. Vi tar emot patienter ifrån region Stockholm, Gotland och Mälardalen men även från andra delar av landet då vi har en specialistkompetens inom proteskirurgi, detta med fokus på protesrevisioner samt protesinfektioner.

I vår vardag möter vi patienter som behöver förberedas inför sin operation och/eller tränas efter utfört ingrepp. Vi möter även patienter som råkat ut för trauma och behöver omhändertas akut, denna patientkategori utgör ca 60% av vårdplatserna.

Med andra ord arbetar vi både med akut och elektiv (planerad) vård. Det akuta flödet består främst av frakturer och muskelskador men även komplikationer till tidigare ortopedisk kirurgi, så som infektioner i proteser eller implantat och luxationer. Det elektiva flödet består främst av höft- och knä proteser. I den elektiva vården samarbetar vi tätt och återkommande med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
De allra flesta patienter som läggs in akut hos oss behöver opereras men en del av dem behandlas konservativt, det vill säga skadan får läka av sig självt, antingen med gips eller ortos. Vi vårdar även patienter med oklar diagnos eller som befinner sig i en komplicerad vårdprocess där det krävs nära samarbete med flera olika specialiteter, exempelvis neurologi- och cancersjukdomar.

Så här jobbar vi

För oss är det viktigt att se till hela individen och dennes situation och förutsättningar. Så långt det är möjligt följer vi våra patienters väg genom sjukhuset för att kunna ge stöd och motivation inför den kommande rehabiliteringen.
På vår avdelning arbetar vi i team, sjuksköterskor och undersköterskor, i nära samarbete med läkare, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Vid behov kopplar vi även på dietister och kuratorer. Varje team ansvarar för cirka sex patienter under ett pass och medelvårdtiden är två-tre dygn.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA) och kompetensutveckling

Inne på avdelningen finns det både studentsalar och en KUA verksamhet. Här sker utbildning av studenter (läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeuter samt undersköterskor) och är en viktig del av vårt uppdrag. Detta utbildningsuppdrag omfattar ungefär hälften av den ortopediska avdelningen, både sett till yta och produktion. Studenterna vårdar främst patienter med planerade ingrepp men är även delaktiga i akuta inläggningar.
Som student hos oss får man kontinuerlig handledning ifrån sin egen profession och får delta i teamkonferenser där samtliga professioner på avdelningen är representerade. På så sätt bidrar alla medverkande till att ge en samlad bild av omvårdnadsprocessen.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer

Andreas Eriksson
08-123 864 43
andreas.h.eriksson@regionstockholm.se

Britt-Marie Valtersson 
08-123 864 43
britt-marie.valtersson@regionstockholm.se