Medicinsk teknik

Vi utvecklar och förvaltar medicinsk teknik för en vård i världsklass! Medicinsk Teknik är ett verksamhetsområde inom den centrala staben Teknik.

Genom aktiv förvaltning säkerställer vi att sjukhuset får en säker, effektiv, ändamålsenlig och oavbruten leverans av medicinsk teknik. Vårt uppdrag är att sjukhusets behov av medicinteknisk utrustning täcks både i det korta och långa perspektivet. Vår verksamhet utgörs av ca 30 medarbetare fördelat på fyra förvaltningar, en projektgrupp, ett kvalitétteam och en utvecklingsgrupp.  

De fyra förvaltningarna driver livscykelprocessen för medicinsk utrustning inklusive planering av framtida investeringsbehov. Detta utifrån utrustningens livscykel Anskaffning och avtal, Överlämning och Driftsättning samt Drift och Underhåll. Vidare hanterar förvaltningens egen projektgrupp olika projekt i samband med investeringar vid internflyttar, ombyggnationer och installationer av MT utrustning.

För att säkerställa att vi gör allt enligt regelverket har vi även en kvalitégrupp som stöd i vårt dagliga arbete. För att hålla oss i framkanten av den tekniska utvecklingen så har vi också en grupp som aktivt arbetar med utveckling och utbildning tillexempel tillsammans med KI och KTH.

Det här är vår Tjänsteutbud

Är teknisk partner till den kliniska verksamheten för att säkerställa rätt utrustning utifrån verksamhetens behov, vilket inkluderar förmåga att erbjuda alternativa lösningar

 • Investeringsplanerar för respektive utrustningsområde
 • Deltar i upphandlingsarbete för att samordna behov och kvalitetssäkra slutprodukten
 • Helhetssyn över sjukhusets utrustningspark ger förmåga att kunna föreslå omfördelningar när akuta behov uppstår
 • Projektering internt inom Utveckling och Förvaltning men även övergripande på sjukhuset där det finns koppling till MT utrustning, till exempel vid verksamhetsflyttar och ombyggnationer. 

För att reducera risken för nertid och avbrott; säkerställer att utrustning får det förbyggande underhåll den behöver på ett för sjukhuset kostnadseffektivt sätt

 • Förhandlar och optimerar serviceavtal hos externa leverantörer
 • Beställer service av vår interna leveransenhet
 • Konsoliderar flera mindre avtal hos flera kliniska verksamheter till större och mer lönsamma avtal
 • Följer upp mot serviceavtal och leverans, både avseende externa leverantörer och intern supportorganisation.

Utveckla, implementera och underhålla de processer som krävs för att säkerställa att relevanta regulatoriska krav och direktiv av utrustning är uppfyllda. Detta inkluderar bland annat:

 • Regulatorisk omvärldsbevakning/trendbevakning
 • Informera om förändringar/trender
 • Utföra internrevisioner
 • Riskhantering- koordinering och utbildning
 • Uppföljning av avvikelser/klagomål/internrevisioner
 • Koordinera händelseanalyser
 • Koordinera revisioner- interna/externa (Swedac/IVO)
 • Koordinera anmälan LV/IVO om neg händelse/tillbud för medicintekniska produkter
 • Kontakt till chefläkare

 

Tillbaka till startsidan för Stab Teknik