Säkerhet och Kris & katastrofmedicinsk beredskap

På enheten Säkerhet och Kris & katastrofmedicinsk beredskap arbetar vi sjukhusövergripande med strategiska säkerhets- och beredskapsfrågor.

Vi ansvarar för att ta fram tydliga riktlinjer och utbildar inom våra kompetensområden för att underlätta för sjukhusets verksamheter att följa de krav som ställs på Karolinska. Vi hjälper också verksamheter och stabsavdelningar att hantera frågor och att utveckla arbetssätten inom områdena i praktiken.

Våra kompetensområden är:
Bevakning, skydd av person och egendom, access, kontinuitetsplanering, ledningssystem, informationssäkerhet, katastrofmedicinsk beredskap samt övning, träning och utbildning.

Inom avdelningen genomför vi löpande omvärlds- och underrättelseanalyser både i det korta och i det långa perspektivet. Den kunskapen ger sjukhuset förutsättningar att fatta faktabaserade beslut. Vi arbetar aktivt med verksamheten för att skapa en säker verksamhet.

 

Avdelningschef

Håkan Borgström
Telefon: 072-469 85 38
E-post: hakan.borgstrom@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
Rättskansliet, Princeton plan 4 
171 76  Stockholm