Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) – nu en del av sjukhusets organisation

Nyhet

Från den 1 oktober har PMCK en placering i Karolinskas organisation, direkt under sjukhusdirektören. Det innebär att arbetet nu går in i en ny fas för att driva på implementeringen av precisionsmedicin i sjukvården. Anna Wedell är utsedd till föreståndare för PMCK.

Sedan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI) i februari beslutade att skapa ett gemensamt virtuellt centrum för precisionsmedicin, har det varit ett intensivt arbete med att dels etablera de första PM-forumen, dels att arbeta med de strukturella förutsättningarna för precisionsmedicin (exempelvis juridik och datahantering). Ett drygt halvår senare är nu två PM-forum (Cancer och Sällsynta sjukdomar) etablerade och ytterligare två (Komplexa sjukdomar och Infektion) är under uppbyggnad.

 - Många piloter och utvecklingsprojekt har identifierats och arbete pågår inom forumen för att konkretisera dessa. Att vi nu etablerat en grundstruktur innebär att vi med ännu mer fokus kan bistå verksamheterna att införa precisionsmedicin i den kliniska vardagen genom att identifiera och lösa gemensamma utmaningar, säger Anna Wedell, föreståndare för PMCK. Det svåraste är att ta klivet från utvecklingsfas in i sjukvården på riktigt, för att åstadkomma bestående förändringar i arbetssätt, samverkansformer och ersättningssystem. Närmast står nu att få ett första avtal på plats mellan sjukhuset och KI, för att klarlägga de grundläggande förutsättningarna för samarbete inom precisionsmedicin. På sikt kommer arbetet att spridas till fler områden.

Syftet med forumen är att samla expertis från olika enheter inom sjukhuset och KI för att identifiera gemensamma frågeställningar, och möjliggöra framväxten av nya gränsöverskridande arbetssätt.

Precisionsmedicin och precisionshälsa är högaktuella begrepp idag. Det är många samarbeten och kontakter som knyts mellan akademi, vården och näringslivet. Uppdraget för PMCK är att skapa organisatoriska förutsättningar för ett ordnat införande av precisionsmedicin i sjukvården; att skapa ramar och förutsättningar för att implementera forskning till vård och omsätta teori till praktik. Ju fler patientgrupper som inkluderas, desto fler patienter kommer kunna dra nytta av arbetssättet, men det ställer också krav på samarbeten inom flera områden, exempelvis diagnostik och datahantering.

-  Vi intensifierar nu arbetet med datahantering, och har precis förstärkt PMCK med en IT-projektledare på 50% som ska lägga en implementeringsplan. Samtidigt startar nu flera piloter inom diagnostisk utveckling, som syftar till att ta nästa steg för att integrera olika diagnostiska tekniker. Som exempel så startar en pilot för att integrera genomik, proteomik, bilddiagnostik och AI inom lungcancer, säger Anna Wedell.

Fakta

Precisionsmedicinska forum (PM-forum) etableras och drivs inom den kliniska verksamheten. Nu finns PM-forum Cancer och PM-forum Sällsynta sjukdomar.

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, PMCK