Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut

Vi sammanställer årligen vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete så att du kan ta del av det. Hur vårt vårdresultat står sig i jämförelse med andra sjukhus i landet redovisas årligen i en sammanställning, Öppna jämförelser, som görs av Sveriges kommuner och regioner i samarbete med Socialstyrelsen.

Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna ska innehålla uppgifter om:
• hur ansvaret för patientsäkerhet har varit fördelat,
• hur egenkontroll har följts upp och utvärderats,
• samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
• hur risker för vårdskador, avvikelserapporter och inkomna klagomål och synpunkter
som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk

Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk. 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk. 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk.

Rapport Intensifierat systematiskt patientsäkerhetsarbete under covid-19

 

Kvalitetsbokslut 2019 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk.

Kvalitetsbokslut 2020 för Karolinska Universitetssjukhuset kan hittas via denna länk.

Kvalitetsbokslut 2021 för Karolinska Universitetssjukhuset hittar du via denna länk.

Kvalitetsbokslut 2022 för Karolinska Universitetssjukhuset hittar du via denna länk. 

Sveriges kommuner och regioners hemsida går att läsa mer om Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård.