Patientrapporterade mått ökar patientdelaktigheten och ger bästa resultat av behandling och rehabilitering

Patientrapporterade mått är ett subjektivt mått på hur väl en specifik behandling fungerar för patienten. Modellen innebär att patienten registrerar sitt mående och vårdens expertis tillför objektiva mått och värden. Utfallet analyseras tillsammans med objektiva mått, exempelvis blodprov, och kan jämföras med liknande patienter i ett nationellt kvalitetsregister.

Karolinska Universitetssjukhuset jobbar ständigt med att öka patienternas inflytande över vården och runtom på Karolinska görs systematiskt arbete med patientrapporterade mått. Ett sätt är att öka användandet av hälsoskattningar genom ”patientens egen registrering” (PER). PER innebär att patienten skattar sitt mående genom att ange nivå av upplevd livskvalitet, symtom eller socialt och psykiskt välbefinnande. Skattningarna görs på en skala 1–100 där 0 är ”ingen smärta” och 100 ”värsta tänkbara smärta”. Skattningarna görs via ett formulär, generellt eller sjukdomsspecifikt, som fylls i på telefon eller dator. Patientens subjektiva upplevelser kompletteras vid läkarbesök där vården tillför objektiva mått – exempelvis uppmätt svullnad eller ett blodprov som mäter sjukdomsaktivitet. Registerprogrammet räknar därefter ut ett sammantaget mått - disease activity score.

Reumatologi-sektionen på Karolinskas medicinska enhet Gastro Hud Reuma arbetar just med att följa upp patientrapporterade mått och andra sjukdomsmått inom reumatiska sjukdomar. Här skattar patienterna bland annat upplevd smärta, allmän hälsa och trötthet. Vid läkarbesöket gör läkaren objektiva bedömningar av exempelvis svullna leder, ömhet och ”ledstatus” via en ledfigur (se illustration). Samtidigt anger läkaren vilka läkemedel patienten använder och andra uppgifter som kan ha betydelse – exempelvis rökning, hjärta-kärl-riskfaktorer samt biverkningar av antireumatiska preparat. Resultaten registreras i Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister . Plattformen visualiserar resultaten och underlättar diskussionerna inför patientens kommande behandlingsval. Arbetet inom sektion leder till mycket goda resultat. Bland annat har sektionens patienter lägre skattad smärta och upplevd trötthet jämfört med rikssnittet inom reumatologiska diagnoser som Reumatoid artrit, Psoriasisartrit och Spondylartrit.

  • Inom Reumatoid artrit skattar Karolinskas patienter sin ”trötthet” som 37,15 i snitt (rikssnitt 39,83) och ”smärta” som 32,87 (rikssnitt 35,6)
  • Inom Psoriasisartrit skattar patienterna sin ”trötthet” som 42,49 (44,77) respektive ”smärta” på 38,88 (40,71)
  • Inom Spondylartrit skattar patienterna sin ”trötthet” som 40,08 (41,8) respektive ”smärta” på 34,7 (38,26)

- Jag är stolt över det målmedvetna arbetet på vår enhet, som leder fram till förbättringar för patienterna. Med detta arbetssätt utvecklar vi nu framtidens individuellt skräddarsydda vård för reumatiker, säger Jon Lampa - Verksamhetschef och Adj Professor, Överläkare, ME Gastro, Hud, Reuma
vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Patientrapporterade mätningar görs ofta i syfte att få systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan inom en viss patientgrupp. Detta för att följa upp vårdens resultat relaterat till upplevda problem eller jämföra olika behandlingars påverkan på patientens upplevda hälsa. Instrumenten är ofta internationellt validerade och jämförelser med liknande patientdiagnoser kan göras nationellt och globalt. För patienten är fördelarna många. Underlaget ger stöd för fortsatt behandling och patienten kan följa sjukdomsförloppet och se effekterna av sin behandling. Dessutom blir patienten mer delaktig i sin vård, vilket kan ge ännu bättre behandlingseffekt och resultat.

 

Om Nationella kvalitetsregister på Karolinska Universitetssjukhuset

  • Det finns mer än 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just den sjukdomen eller behandlingen.
  • Ett kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.
  • Ett kvalitetsregister ska bidra till att utveckla vården, rädda liv och är en unik företeelse internationellt sett.

Karolinska Universitetssjukhuset är stolt central personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet för över 30 nationella kvalitetsregister. Här kan du läsa mer om de nationella kvalitetsregistren och vilka rättigheter du har som patient.