Lärandemiljöer

Du som är student på Karolinska Universitetssjukhuset har möjlighet att träna teamarbete och samarbete i miljöer där olika studentkategorier möts.

Teamarbete och samarbete mellan olika professioner är en viktig del i den avancerade sjukvård som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset. Olika professioner har olika roller och kompetenser och bidrar med skilda synsätt som är avgörande för att kunna möta våra patienters mångfacetterade behov. Genom att träna samarbete och förbättra kommunikationen ökar också patientsäkerheten.

Du som är student har möjlighet att träna dessa arbetssätt genom interprofessionellt lärande i miljöer där olika studentkategorier möts. Du får lära dig fungerande arbetssätt för teamarbete och utvecklar förståelsen för andra professioners kompetensområden.

Kliniska utbildningsavdelningar och mottagningar

De kliniska utbildningsavdelningarna (KUA) och kliniska undervisningsmottagningarna (KUM) tar emot flera olika studentkategorier för interprofessionell träning i team runt patienten. Du som är student arbetar självständigt med både de medicinska frågorna och omvårdnaden av patienterna. Det övergripande ansvaret för vården och utbildningen har erfarna handledare som tillämpar reflekterande handledning och finns till stöd i bakgrunden. 

Interprofessionella lärandemiljöer: