Innovationsstöd på Karolinska | årsrapport 2021

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att stärka förutsättningarna för innovation på sjukhuset. Rent konkret innebär det stöd till verksamheternas innovationsarbete, satsningar inom utvalda strategiska områden samt industrisamverkan utifrån vårdens behov. Andra viktiga komponenter är stödjande ramverk, coachning och kurser för medarbetare och chefer.

Läs årets rapport

Här kan du läsa hela rapporten med exempel på innovation på Karolinska: online eller öppna/ladda ned PDF

Stödet ges via sjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Med utgångspunkt i vårdens behov och sjukhusets övergripande strategi får teman, funktioner och staber hjälp med att identifiera behov inom vården och utveckla nya arbetssätt, nya processer eller ny teknik inom hög­specialiserad vård.

Robotar, AI, distansvård, unga som utvecklar sin cancervård, hela teman som satsar på innovationskultur – och 429 deltagare på årets innovationskurser på Karolinska, i Region Stockholm och i Europa

Här följer en kort sammanfattning av år 2021:

 • Ett erbjudande har utvecklats till teman och funktioner kring innovationsstöd på tre nivåer (medarbetare, mellanchefer samt temaledning). Ett utbildningspaket komplette-ras med övrigt stöd utifrån verksamheternas behov. Syftet är att öka innovationskraften och förankra innovations-nsatser bredare.
 • Som del i Karolinskas strategiska satsning på Innovationsstöd, sker fortsatt utveckling av sjukhusets ledningssystem för innovation enligt ISO-standard.
 • Karolinskas innovationskurser erbjuds nu även regionalt samt via en europeisk utbildningsakademi som ska rusta vårdpersonal att möta och driva vårdens transformation.
 • Upphandling fortsätter att utvecklas som strategiskt verktyg för att driva innovation utifrån vårdens behov genom regionala, nationella och europeiska samarbeten.
 • En kartläggning påvisar möjligheter till stöd för implemen-tering i regionen och lokalt.
 • 28 innovationsprojekt drivs av Karolinskas verksamheter med stöd av avdelningen. 18 av de projekten ryms inom innovationspartnerskap med företag. Dessa samarbeten ger nära koppling mellan forskning och klinisk implementering.
 • Inom Karolinskas innovationspartnerskap med företag drivs kombinerade innovations- och forskningsprojekt som genererar vetenskapliga publikationer och ger nära koppling mellan forskning och klinisk implementering. Under
  2021 har exempelvis gemensamt utvecklad teknik för ökad kirurgisk precision börjat införas i klinisk drift samt vidareutvecklas för nya kirurgiska områden.
 • Två EU-projekt samt ett regionalt projekt har slutrapporterats och lagt grund för distans-lösningar samt implementering av AI i vården.
 • Ett nytt behandlingsprogram för psykosocialt stöd till unga med cancer har börjat införas och den elektroniska Min Vårdplan har börjat anpassas för gruppen unga patienter.
 • Sättet som patienter kan involveras i innovationsarbeten utvecklas ständigt, för att se hur graden av patientinvolvering kan öka och vilka roller patienter kan ha framgent.