Innovationskraft ska driva temats förändringsresa

Nyhet

Innovation och ledarskap går hand i hand i en ny satsning för hela tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. Målet är en framtidsbejakande kultur som hjälper det ganska nya temat att utvecklas i önskad riktning.

Det är en styrka på Karolinska, att våra medarbetare kan bredda sin kompetens på det här sättet. Vi har många stjärnor, men kan få ännu fler!

Varför satsar temat på innovation och ledarskap?

– För att nå sjukhusets vision måste vi jobba med innovation – och visst driver vi innovation redan idag, men inte lika synligt och strukturerat som vi bedriver forskning. Vi har många stjärnor här på Karolinska, men skulle kunna få fler. Därför vill vi skapa en kultur för att fånga upp dem och möjliggöra innovationsarbete som en del i helheten, säger Alireza Malakuti, operativ chef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.

Tillsammans med temats FoUUI-chef Elisabeth Rydwik leder han satsningen Innovationskraft. Innovation och ledarskap är viktiga byggstenar i nya verksamhetsplanen och nu dras även de första penseldragen för en egen innovationsstrategi.

– Vi är ett spretigt tema med vitt skilda verksamheter och professioner och vår innovationsstrategi ska vara applicerbar för alla. Vi landade i att driva en gemensam kulturförändring, och därför gör vi också en satsning på ledarskap, säger Elisabeth Rydwik.

Framtida ledare ska ha en bra grogrund för att rekryteras och växa internt – och kunskapsutbyte ska främjas mellan temats ganska olika verksamheter.

– Vi har en plan för hur ledare utvecklas i vår organisation. Det avspeglas också i innovationsstrategins tre huvudfokus: Ledarskap, utbildning och patientmedverkan. Detta ska sedan brytas ned i aktiviteter som passar olika verksamhetsområden, säger Alireza.

– För att nå sjukhusets vision måste vi jobba med innovation – och visst driver vi innovation redan idag, men inte lika synligt och strukturerat som vi bedriver forskning, säger Alireza Malakuti.

Hur ser ni på kopplingen innovation, forskning och verksamhetsutveckling?

–  Visionen är att innovation blir en lika självklar del av verksamheten som utbildning, forskning och annan utveckling. Man ska se det som att även innovation är en del av mitt jobb – och att även innovation är ett av våra uppdrag, säger Elisabeth Rydwik och tillägger:

– Dessutom ingår innovation i kriterierna för att få vara universitetsjukvårdsenhet, så vi måste faktiskt jobba med innovation om vi vill vara en USV-enhet, påpekar Elisabeth.

Innovation en del av universitetssjukvården

Innovation ligger under FoUUI i organisationen, både på Karolinska i stort och på tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. Elisabeth berättar att hon nu undersöker hur temat kan skapa stödjande strukturer för innovation liknande de som finns för forskning.

– Min roll som FoUUI-chef är skapa förutsättningar för att bedriva innovationsarbetet. Sedan får verksamheterna själva visa på möjligheterna inom sina områden, säger hon och tillägger:

– Vi måste också planera för hur vi ska utvärdera innovationsarbetet och vart vi ska nå. Sedan måste vi skruva det på vägen och inte vara lika rigida som i forskning utan följa en process som lämpar sig för just innovationsarbete, där man testar i mindre skala under resans gång och kan justera riktningen vartefter.

– Visionen är att innovation blir en lika självklar del av verksamheten som utbildning, forskning och annan utveckling, säger Elisabeth Rydwik .

Elisabeth påpekar också att forskning kan leda till innovation, men att innovation inte behöver innehålla forskning. Däremot är det inte helt ovanligt med innovationsprojekt där forskning ingår som del i den större kontexten, antingen som underlag för att inleda ett innovationsarbete eller med forskare som följer delar av arbetet och skapar ny kunskap.

Första kullen chefer som går innovationskurs i Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioners satsning. Från vänster: Susanne Nilsson, Lindha Heigis Dahl, Lena Anmyr, Reza Zarenoe, Anna Klint, Mia Ahlberg och Sussnne Lindberg. I bakgrunden innovationsledare Peter Söderman.

Varför behövs även innovationsmetodik?

– Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Om vi jobbar mer med att kombinera innovation och forskning kan vi på sikt bli duktigare på att testa först och se om något fungerar – och därefter koppla in forskningen. Vi har mycket att vinna på det, innovations- och verksamhetsutvecklingsprojekt kan ibland snabbare implementeras och skalas upp än forskningsprojekt, säger Alireza.

– På så sätt kan vi också skapa fler möjligheter att kombinera kliniskt arbete med utveckling av olika slag. Det är en styrka på Karolinska, att våra medarbetare kan bredda sin kompetens på det här sättet. Och det är en viktig aspekt när vi konkurrerar om den bästa arbetskraften.

– Det är viktigt att öppna dörrarna för dem som kanske inte vill forska att ändå kunna göra innovativa saker. Att både forska och driva innovation ska självklart också vara OK.

Vi vill skapa fler möjligheter att kombinera kliniskt arbete med utveckling av olika slag

Hur arbetar temat med innovation idag?

– Vi bad varje verksamhetschef visa upp vilka projekt som pågår, men många var osäkra på om deras arbete klassades som innovation eller verksamhetsutveckling. Det gör inget, vi fick fram många bra och intressanta projekt, berättar Alireza och tillägger att det viktiga är att våga ta steg framåt och göra det bättre för patienterna.

Vilka utmaningar ser ni?

–  Cheferna ska känna de har förutsättningar och möjligheter att jobba med de här frågorna, och kunna stötta medarbetarna, säger Elisabeth och tillägger:

– För det är verkligen en utmaning att få ihop våra uppdrag – att ge den vård vi ska ge, hålla budget och samtidigt driva innovation och forskning.

Var skulle vi vara om vi inte utmanade status quo?
– Sjukhuset är under pågående förändring hela tiden och det kan finnas en förändringströtthet. Därför är det viktigt att förändringarna verkligen leder till något, så vi inte lägger tid och kraft utan att det gör någon skillnad, säger Elisabeth Rydwik.

Utmana status quo är aldrig bekvämt – hur ser ni på det?

– Var skulle vi vara om vi inte utmanade status quo? Vad händer om vi inte förändras? Ska vi låta andra sjukhus driva utvecklingen medan vi nöjer oss med att bara kopiera? undrar Alireza.​

Han pekar på utmaningen att många innovativa produkter och tjänster som tas fram av akademi och industri inte alltid kan kopplas in i den kliniska vardagen. Därför behöver sjukhuset ha en aktiv roll i att driva utvecklingen av sin egen ”bransch”.

– Sjukhuset är under pågående förändring hela tiden. Det kan finnas en förändringströtthet ibland. Just därför är det extra viktigt att visa att förändringarna verkligen leder till något, så att vi inte lägger tid och kraft på något som inte gör någon skillnad. Då kommer vi inte att lyckas, säger Elisabeth.

Illustration av Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner tog fram under hösten 2021. Viktiga komponenter har identifierats för att bidra till att uppnå Karolinskas vision. (Bilden något beskuren).

Vad inspirerar er mest i den här satsningen?

– Jag vill lyfta vikten av att lära av varandra – det kan vi ofta göra även om vi har olika professioner och olika patientgrupper. Vi diskuterar hur vi ska kunna fånga upp vad som pågår i temat och inte jobba dubbelt, säger Elisabeth.

– Jag går igång på den kraft och energi som skapas i gruppen när vi vill det här tillsammans. Det är ju inte jag som kommer att hitta på förbättringar för patienterna, men när vi diskuterar sådana här saker tar människor tag i frågorna och vi ser effekter på riktigt. Jag vill gärna påverka oss att gå åt det hållet. Det ingår i våra roller som operativ chef och FoUUI-chef att skapa möjligheterna att driva detta vidare, säger Alireza.

Han påpekar också att det är spännande med kulturkrocken mellan honom och Elisabeth.

– Du kommer från forskningen och jag har en annan kultur med mig. När vi samarbetar så ändras våra tankar. Jag vill att medarbetarna som inte forskar ska få se fler möjligheter. Och vi måste våga vara modiga. Ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Men vi ska ha ett mindset att alltid se möjligheter i det nya.

Vi har många stjärnor här på Karolinska, men skulle kunna få fler. Därför vill vi skapa en kultur för att fånga upp dem och möjliggöra innovationsarbete som en del i helheten, säger Alireza Malakuti.

 

Innovation del av ledarskapssatsning för att skapa ny kultur

I satsningen Innovationskraft samarbetar tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner med sjukhusets verksamheter för Ledarskapsutveckling och kompetensplanering samt Innovationsstöd och näringslivssamarbeten (Innovationsplatsen).

I Innovationskraft ingår

  • Ledarskapsprogram för potentiella framtida ledare
  • Innovationsutbildningar för temaledning samt chefer och ledare under första året. Innovationsmetodik för att leda projekt erbjuds medarbetare i nästa steg.
  • Egen innovationsstrategi för temat.
  • Verksamhetsplan med fokusområdena patientinvolvering, medarbetarskap/ledarskap, ekonomi och FoUUI
  • Stödet till innovation kommer att utvecklas över tid och utifrån behov.

Vad menar vi egentligen med innovation?

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska