Företag bjuds in att utveckla distansmonitorering

Nyhet

Innovationsprojektet Hemsjukhusvård bjuder in företag till gemensam utveckling av distansmonitorering i specialistvård, med fokus på arytmi, hjärtsvikt, KOL och endokardit. Öppen hearing hålls 28 juni.

Vi ska utveckla arbetssätt, utforska patientens möjlighet att aktivt bidra i sin egen vård och testa olika tekniska lösningar

Karolinska leder det regionövergripande projektet Hemsjukhusvård där patienter följs efter utskrivningen. Hemifrån ska bland annat hjärtsviktspatienter rapportera in data om sin hälsostatus. Försämringar ska upptäckas tidigare och risken för akuta återfall minskas.

Nu efterlyses företag som är intresserade att vara en samarbetspart i att utveckla konceptet distansmonitorering inom specialiserad och högspecialiserad vård i samarbete med övriga parter i projektet: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Stockholms läns sjukhusområde (SLSO) och Regionledningskontoret, med stöd av Vinnova.

Tillsammans ska man utarbeta arbetssätt, teknik och metoder för distansövervakning. Det handlar om patienter som har en svår sjukdom och som behöver kontakt med högspecialiserad och specialiserad vård även efter att de lämnat sjukhuset.

 

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Fakta om projektet Hemsjukhusvård

Målsättning

Karolinska Universitetssjukhuset leder det regionala projektet med målet att implementera en regional lösning för distansmonitorering med avancerad övervakning och vård i hemmet, med samordningen i ett virtuellt nätverk som länkar sjukhusens specialistvård med primär- och hemsjukvård med patienten i centrum. Projektet kommer driva följande kliniska pilotprojekt; hjärtsvikt, förmaksflimmer, infektion i hjärtklaff (endokardit) och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ambitionen att generera kunskap och lösningar för att vidareutveckla lösningen samt sprida den till andra diagnoser. 

Parter i projektet: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Stockholms läns sjukhusområde (SLSO) och Regionledningskontoret.

Finansiellt stöd av Vinnova.

Bakgrund – ökad efterfrågan på ett fåtal experter

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. En vanlig dag besöker i snitt 13 800 patienter husläkarmottagningarna, 80 barn föds på sjukhusen och det görs 1 300 besök på akutmottagningarna. Medicinska framsteg och en växande och åldrande befolkning innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar.

Kroniska sjukdomar ökar i samhället och är en dominerande orsak för dödlighet, nedsatt välbefinnande och ökande sjukvårdskostnader. Patienter med svår kronisk sjukdom kräver frekventa sjukhusinläggningar och en tät anknytning till specialistvården för att få optimal behandling. Tillgängligheten av specialistvård är dock begränsad i Sverige. Det finns därmed behov av att kunna leverera avancerad vård till kroniskt sjuka patienter i deras hem, minska vårdens fragmentisering genom samverkan över olika vårdnivåer, och göra vården mer jämlik genom ökad tillgänglighet av expertkunskap oberoende av plats. Den avancerade vården måste kunna bedrivas i symbios med primärvården, med en transparens vid vårdövergångar. Patienten själv kan (och kanske bör) också vara mer eller mindre aktiv i sin egen vård (ibland med stöd av anhöriga), vilket innebär ytterligare en aktör, som också är navet i hjulet, som ska ges möjlighet att samverka med sjukvårdens organisationer.