Färre inställda operationer när personalen tänkte nytt

Nyhet

Lyckad rekrytering öppnade 5 nya vårdplatser på vardagar och 2 på helgerna inom Barnortopedi och neurologi på Karolinska – samtidigt som systematiskt innovationsarbete ledde till mer optimal användning av platserna. Det gör att fler patienter kan få sin operation i tid, som planerat.

Fortsatt utveckling: Nu ännu fler öppna vårdplatser

Sedan den här artikeln skrevs har avdelningen lyckats öppna ännu fler vårdplatser – 8 på vardagar och 4 på helger. Och ännu färre operationer har behövt ställas in – inga alls på grund av vårdplatsbrist (jämfört med 10 inställda operationer under motsvarande period 2018).

Dessutom har fler patienter från andra län kunnat få vård, vilket både innebär mer jämlik vård för landets patienter och ökade intäkter för sjukhuset.

Spinoff: Nu har också en annan verksamhet, Barnkirurgi, gjort en liknande satsning och fått gott resultat med fler öppna vårdplatser.

En planerad operation ställs ibland in när ett barn behöver opereras akut eftersom antalet vårdplatser helt enkelt inte räcker till. Genom att skilja det akuta och det planerade flödet av patienter har personalen på plan 10 lyckats halvera antalet inställda operationer på grund av "platsbrist", "personalbrist" och "ej optimerad patient".

– Vi hoppas på sikt kunna öppna ytterligare tre vårdplatser fredade för planerade operationer, så att vi får totalt 11 sådana platser. Det motsvarar det behov vi identifierat att verksamheten har utifrån vårt nya uppdrag, säger omvårdnadschef Jessica Widegren, som driver innovationsarbetet.

Det är en stor utmaning att balansera flödet av patienter som kommer akut och de som har planerade operationer, menar hon.

– Vissa variationer i antalet patienter kan vi förutse, som influensasäsong och sommarledighet. Men trycket på våra vårdplatser beror också på hur stora vårdbehov olika individer har.

Minskar belastningen på personalen

I och med att det totala antalet vårdplatser blivit fler, från 18 till 23, påverkas inte akuten av förändringen på plan 10 utan har tillgång till lika många vårdplatser som förut. Dessutom minskar problemet med återkommande överbeläggning – vilket i sin tur minskar belastningen på personalen.

– Och det är en viktig faktor för att kunna behålla personal, något som är en förutsättning för att kunna fortsätta att hålla vårdplatserna öppna, säger Jessica Widegren.

Stöd i att driva arbetet framåt

För ungefär ett år sedan identifierade Jessica Widegren behovet av mer samordnad planering inför operation och anmälde sig till kursen Innovationsambassadörer som sjukhuset erbjuder sina medarbetare via Innovationsplatsen. Under utbildningen arbetade hon med att tackla det problem hon sett och efter kursens slut fortsatte hon att utveckla lösningar med stöd av kursledaren, som är tjänstedesigner.

Fler initiativ igång

Under arbetets gång identifierades inte bara ett behov av att utveckla hur den akuta respektive elektiva vården planerades.

– Det pågår också ett arbete med SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet) och sjukgymnast i hemmet efter operation för att minska vårdtider och återinläggningar och göra att barnen kan känna sig tryggare hemma. Det arbetet har inte utvärderats än.

Jessica Widegren har också sammanställt en lista med ytterligare förbättringsmöjligheter som avdelningen anser skulle vara till stor hjälp för att öka effektiviteten i form av olika stöd till personalen, både digitala verktyg och förfinade arbetssätt.

Text: Erika Nydahl
Foto: Jens Dahlborg

Jessica Widegren är omvårdnadschef för Slutenvård Patientområde 3, Högspecialiserad barnortopedi och medicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Inom patientområdet erbjuds högspecialiserad och specialiserad vård inom barnneurologi, barnhabilitering barnreumatologi samt barnortopedi. Verksamheten ansvarar för en slutenvårdsavdelning, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet samt bedriver dagvård och mottagningar inom ramen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här arbetar idag cirka 260 medarbetare, i Huddinge och Solna. Patientområdet bedriver såväl nationellt som internationellt ledande forskning inom ett stort antal områden och är en innovationsintensiv verksamhet.

Innovationsplatsen är Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för innovationsledning, med uppdraget att öka förmågan att driva och sprida innovation på sjukhuset – utifrån vårdens behov och med patientens bästa i fokus.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium