Annika Strandhäll besökte innovationsprojektet minKod

Nyhet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte idag innovationsprojektet minKod, för att se hur unga som drabbats av cancer och vårdpersonal arbetar tillsammans. Syftet är att utveckla vården och förbättra livssituationen för tonåringar och unga vuxna som fått en allvarlig sjukdom. I arbetet bidrar också många andra parter som är viktiga för ett helhetsperspektiv för hälsan och välmåendet.

– Det här är viktigt område, att kunna försörja sig när man är sjuk – och jag är oerhört glad över att ni lyfter en grupp som hamnar mellan stolarna, gång på gång. Vi ser över frågorna nu och kommer att jobba vidare för en förändring, sade Annika Strandhäll.

Glad över att ni lyfter den här gruppen – och för ert gemensamma arbete för att hitta lösningar framåt.

Att bli allvarligt sjuk i unga år får stor inverkan på hela livssituationen, för lång tid framöver. Precis som för äldre som drabbas av sjukdom påverkas möjligheterna till försörjning – från eget arbete eller studiebidrag. Skillnaden är att en ung person sällan hunnit bygga upp en bas.

De unga som deltar i projektet vittnar om moment 22-situationer där de är för sjuka för att jobba eller studera, men inte heller kan få tillräcklig ersättning från Försäkringskassan eftersom de inte hunnit arbeta in sjukpenninggrundande inkomst. Det är bland annat därför socialförsäkringsministern intresserar sig för projektet .

Madeleine Yström och Alexandra Lindvall berättar hur det är att vara ung och ha cancer för socialförsäkringsministern.

Stor grupp med andra behov än barn och vuxna

Även inom vården är gruppen unga (15-29 år) en grupp utan självklar "tillhörighet". Unga patienter känner ofta att de inte passar in åldersmässigt på barn- eller vuxenavdelningen och att deras viktigaste frågor inte är i fokus, något som kan få allvarliga konsekvenser.

  • 50 procent rapporterar psykiska och psykosociala problem inklusive posttraumatisk stressyndrom, ångest och depression.
  • Sjukdomen försämrar också möjligheter till utbildning, sysselsättning och försörjning.
  • Forskning visar dessutom på sämre överlevnad än för barn och vuxna med samma sjukdom. I vissa grupper är skillnaden så stor som 30 procent. Här finns en koppling till bristande förståelse för – och därmed följsamhet av – behandlingen.

Därför undersöks nu vilka nya innovativa lösningar som krävs för att möta ungas behov – både vad gäller tillgänglighet till vård och utformning av tekniska lösningar.

Siri Kautsky berättar om sin patientresa, från misstanke om sjukdom till idag. Det är nu fem år sedan hon fick veta att hon har obotlig cancer.

Deltog i workshop med många olika parter

Annika Strandhäll deltog i en av projektets ordinarie workshops, där patienter, närstående. stödföreningen Ung Cancer, vårdpersonal från vuxen- och barncancervården, psykoonkologiska mottagningen, Innovationsplatsen samt representanter från Centrum för cancerrehabilitering, Regionala cancercentrum, Barncancerfonden och företag med läkemedels- och teknikkompetens arbetar tillsammans.

Projektdeltagarna samlas regelbundet för att bidra med sina olika perspektiv på var vården kan förbättras och samverka för att utveckla framtida lösningar. Vad dessa lösningar kommer att bli är för tidigt att säga, men en hypotes är att skapa nya – ibland digitala – mötesformer, så att tonåringar och unga vuxna lättare kan följa behandlingsplaner och få en vård som passar just dem. Ytterst ska det leda till att tonåringar och unga vuxna med cancer mår bättre, kanske till och med överlever i högre grad än nu.

Innovationsprojektet minKod i korthet

Innovationsprojektet undersöker hur sjukvården kan förändras och skapa nya, ibland digitala, mötesformer, så att tonåringar och unga vuxna lättare kan följa behandlingsplaner och få en vård som passar just dem. Ytterst ska det leda till att öka välmåendet och överlevnaden.

Namnet minKod står för min lösning för att påverka mitt liv som patient, utifrån mina behov och med teknik som stödjer mig.

Samarbetsparter: Karolinska Universitetssjukhuset och stödföreningen Ung Cancer driver projektet i samarbete med Barncancerfonden (både patientorganisationen och stiftelsen), Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och Sveriges Kommuner och Landsting. Dialog pågår med ett antal företag för att bidra till det tekniska utvecklingsarbetet samt flera myndigheter. Finansiellt stöd från SLLs Innovationsfonden, Barncancerfonden och Vinnova.

För kontakt och mer information: karolinska.se/ung-cancer

Specialistsjuksköterska Christoffer Malmström, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Frida Caballero, Alexandra Lindvall, Emma Tonnes, Isak Eliasson och Erik Fransson från Ung Cancer samt Therese Sjöberg, Nina Lahti och Anna Thies från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska