Karolinska Universitetssjukhuset leder konsortium av europeiska universitetssjukhus för att utveckla upphandling av innovation i hälso- och sjukvården

Nyhet

Sju ledande europeiska universitetssjukhus har gått samman för att identifiera behov och utveckla förmågan att upphandla digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Ett konsortium, lett av Karolinska Universitetssjukhuset, har bildats för att driva projektet som kallas PiPPi.

Utöver vårdgivare och patienter involveras en mångfald av intressenter – företag, akademiska institutioner och beslutsfattare inom olika samhällsorgan.

Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya sjukvårdstjänster och vara nyskapande i att utveckla systematik för effektivare upphandling av innovation. Projektet finansieras genom Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården kräver upphandling av innovativa lösningar, där samarbete mellan offentlig och privat sektor är en förutsättning. Dessa samarbeten ska utvecklas, och ge parterna möjlighet att effektivare och kontinuerligt kunna möta hälso- och sjukvårdens behov och övriga intressenters möjligheter och förväntningar.

– För att möta vårdens utmaningar kommer sju europeiska universitetssjukhus att bilda projektet Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement, som ska utgöra en gemensam kunskapsbas tvärs över nationsgränserna, säger Nicke Svanvik, som är innova

tions- och utvecklingsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han berättar vidare att projektet samlar expertis inom digital hälso- och sjukvård, patientfokuserad vård och upphandling med utgångspunkt i efterfrågan och behov, i syfte att ta sig an gemensamma kliniska behov av nya tjänster och produkter.

Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi) är en samarbets- och stödåtgärd inom ramen för Horizon2020, som finansieras genom ett stöd på 3 miljoner euro från Europeiska kommissionen. Projektet startade i och med ett första möte i Wien den 3 december 2018 och pågår till år 2021. Deltagare i konsortiet är Karolinska Universitetssjukhuset (Sverige), Erasmus University Medical Center Rotterdam/Erasmus universitetssjukhus i Rotterdam (Nederländerna), San Raffaele-sjukhuset (Italien), medicinska universitetet i Wien (Österrike), Vall d'Hebron universitetssjukhus i Barcelona (Spanien), AQuAS (Agency for Health Quality and Assessment) i Katalonien (Spanien), Helsingfors universitetssjukhus (Finland) och King's College Hospital (Storbritannien).

Konsortiet består av ledande europeiska universitetssjukhus som är medlemmar i EUHA (European University Hospital Alliance) och andra samarbetsparter, bland andra anslutna forskningsinstitutioner och ett oberoende organ för kvalitet och utvärdering inom vården. Projektet kommer att stödjas av EUHA, EIT Health och MedTech Europe.

Kontaktperson och mer information på projektets engelska webbsida.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium

Innovationspartnerskap