Karolina-priset för bättre IBD-vård – med hjälp av en bank-algoritm!

Nyhet

Idag gratulerar vi innovatörerna Charlotte Hedin, Fransesca Bresso, Karouk Said och Anette Storlåhls på Tema Inflammation och Infektion! De får Karolina-priset för ett nytt arbetssätt där en algoritm från bankvärlden stödjer läkare att prioritera sin tid. Det förväntas leda till bättre livskvalitet för patienter – samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt.

Mönsteranalys från banksektorn – data från kvalitetsregistren

Tidigare kallades alla patienter med mag- och tarmsjukdomen Inflammatory Bowel Disease, IBD, till återbesök lika ofta oavsett hur sjuka de var. Enligt det nya arbetssättet grupperas patienterna utifrån vårdbehov. De variabler som ligger till grund för gruppindelningen har vaskats fram ur kvalitetsregister, med hjälp av en ny algoritm inspirerad av mönsteranalys inom bank- och finanssektorn.

Mer tid till de svårast sjuka

Det nya arbetssättet innebär en omfördelning av resurser. Patienter med större behov blir mer noggrant uppföljda, medan andra patienter kan slippa onödiga vårdbesök. Det innebär också att nödvändiga interventioner, som exempelvis stomioperation, i högre grad än tidigare är planerade istället för akuta.

Livskvaliteten ökar – samtidigt som vårdens kostnad kan minska med 76 miljoner kronor, enligt en första hälsoekonomisk analys.

Idén kläcktes av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetet har genomförts som ett pilotprojekt för att testa konceptet och algoritmen ska nu valideras på tre sjukhus. Flera andra vårdorganisationer är redan intresserade av att börja arbeta på liknande sätt. Projektet har fått stöd av SLLs Innovationsfonden.

Stöd för innovation i vården

Kalendarium