IT och algoritmer nya vapen mot vårdrelaterade infektioner

Nyhet

Nu görs en nationell satsning för att utveckla nya mer innovativa sätt att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner. Analoga arbetssätt kombineras med AI och annan avancerad teknik för bästa möjliga utfall.

Rätt insatser kan frigöra ett stort antal vårdplatser. 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) orsakar stort lidande och stora kostnader varje år – 750 000 extra sjukhusnätter och 6,5 miljarder kronor. Och 1500 personer dör. Bara i Sverige. Därför initierades VRI Proaktiv, ett innovations- och forskningsprojekt där olika aktörer gått samman för att utveckla nya mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ytterligare ett mål är att förbättra behandlingen för dem som ändå drabbas.

– Vi vill kunna identifiera patienter som riskerar att få vårdrelaterade infektioner, men också tidigt hitta de patienter som har en infektion och följa upp deras behandling, säger infektionsläkaren Pontus Nauclér, som är en av de drivande krafterna i projektet.

Nya IT-stöd ska vägleda personalen

Den ökande mängden information från olika källor ger större möjligheter till proaktiva beslut, men ökar också vårdpersonalens behov av stöd för att kunna sortera i datamängden.

Därför utvecklar projektet ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i data-journalsystemen och anger vilka rutiner som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder.

Det ska också ge en bättre överblick för ansvariga vårdgivare.

AI-analys av patientjournaler

– Idag är det svårt att mäta exakt hur många som drabbas av vårdrelaterade infektioner – trots att vårdprocessen dokumenteras noggrant i patientjournaler, säger Hercules Dalianis, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Därför analyserar projektet nu en stor mängd journaler med hjälp av artificiell intelligens, AI, för att lära datasystemet vilka patienter som drabbas.

Genom AI-analys av patientjournaler lär sig datasystemet om vårdrelaterade infektioner – och blir ett stöd för vårdpersonalen.

– Automatisk rapportering till sjukhusledning och nationella organ kan visa antalet infektioner på vissa kliniker, ett visst sjukhus eller i hela landet. Om infektionerna ökar eller minskar kan det kopplas till specifika orsaker.

Prediktionsmodeller utvecklas

VRI Proaktiv har räknat ut att svensk sjukvård skulle kunna frigöra ett stort antal vårddygn och flera miljarder kronor årligen genom att utveckla och förbättra rätt områden. Idag fokuserar 75 procent av förbättringsprojekten på akutsjukvård, som bara står för 25 procent av den totala vårdmassan. Genom att utveckla prediktiva metoder och förebyggande åtgärder kan man uppskattningsvis förhindra nära en tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna.

 

Kontakt

Per S Englund
Mobil: 076-569 67 18
E-post: per.s.englund@sll.se

 

VRI Proaktiv – nationell satsning mot vårdrelaterade infektioner

VRI Proaktiv är en nationell satsning som koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset och syftar till att utveckla nya, mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner samt förbättra behandlingen för VRI. Projektet utvecklar bland annat ett IT-stöd som identifierar riskpatienter och förbättrar vården för drabbade.

Parter: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Karolinska Universitetssjukhuset, Region Östergötland, Västerbottens läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Tieto, SAS Institute, Treat Systems och Vinnova.

Involverade verksamheter på sjukhuset: Tema Inflammation och Infektion, samt Kvalitet och Patientsäkerhet.

Ansvarig på Innovationsplatsen: Per S Englund.

Läs mer på stoppavri.nu

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium