Bättre bild av tumören

Nyhet

Ett skräddarsytt beslutsstöd för behandling av prostatacancer utvecklas genom Karolinskas innovationspartnerskap med Philips.

Samarbetet mellan Karolinska och Philips har pågått sedan 2013 då Philips vann upphandlingen av bild och funktion till den nya sjukhusbyggnaden i Solna. I avtalet ingår ett innovationspartnerskap som fokuserar på att utveckla vården när det gäller stroke, icke-avancerad prostatacancer och minimalinvasiv kirurgi, alltså kirurgi via små titthål i huden.

Innovationspartnerskap kan fungera som en katalysator för utveckling av vård.

– Det är ett arbetssätt som båda parter ska tjäna på. Projekten kan handla om väldigt olika saker, berättar Tomas Borgegård på Innovationsplatsen.

Bättre livskvalitet efter prostatacancer

Att utveckla och optimera processer i vården, att utveckla apparatur så att den får en högre precision eller att samla information på ett effektivt sätt för att få ett bra beslutsstöd.

– Av ett innovationssamarbete av det här slaget lär sig alla parter sådant som kan leda till nya arbetssätt, nya produkter och att vi kan upphandla rätt utrustning.

Det säger Olof Akre, som är läkare på Urologiska kliniken och patientflödesansvarig för prostatacancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Han är den drivande klinikern för den del av innovationssamarbetet som handlar om icke-avancerad prostatacancer. Nu har samarbetet lett till en prototyp för ett nytt beslutsstöd.

Vi behövde få tumören presenterad på ett mer intuitivt sätt för att kunna ta bort den med minimal åverkan på patientens funktioner och livskvalitet efter behandlingen. Patienterna kan framförallt drabbas av inkontinens och erektionsproblem.

Enkelt uttryckt ska beslutsstödet kunna presentera alla tumördata och röntgenbilder så tydligt och överskådligt att man med kirurgi eller strålbehandling kan få kontroll över tumören med begränsad skada på omkringliggande vävnad. För det behövs en bättre och mer lättbegriplig avbildning av tumörens läge i prostatakörteln.

Slipper dubbelregistrering

– Tanken med beslutsstödet är också att vi bara ska registrera information en gång. Det finns en stor frustration över det dubbelarbete det innebär att registrera i flera system – i patientjournaler, administrativa system och kvalitetsregister. Ibland blir det dessutom fel.

Bildbehandlingssystemet är tänkt att fungera som en databas i prostatacancerflödet. Nu undersöks hur data ska kunna importeras och exporteras till och från andra system.

– Det hoppas vi ska bli mer effektivt och patientsäkert än dubbelregistrering. Egentligen har vi byggt ett skräddarsytt journalsystem för prostatacancerflödet. Det känns väldigt attraktivt och ändamålsenligt nu när vi ska organisera oss kring patientflöden och inte kliniker, säger Olof Akre.

Egentligen har vi byggt ett skräddarsytt journalsystem för prostatacancerflödet.

Till beslutsstödet vill man också kunna koppla patientenkäter, allt enligt modellen för värdebaserad vård. Olof Akre har förstått att beslutsstödet är intressant också för andra tumörformer. Han hoppas att prototypen ska kunna prövas i en klinisk studie med start kring årsskiftet.

– Det här är en helt nödvändig utveckling. Vi behöver ett sådant här instrument. Det är verkligen dags att börja använda datorerna till att organisera processer på ett optimalt sätt och inte bara som skrivmaskiner.

Text: Lisa Thorsén

Aktuella innovationspartnerskap

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska