Innovationspartnerskap formar framtidens hälso- och sjukvård

Nyhet

Samtidigt som Stockholms nya lifescience-kluster växer fram kring Nya Karolinska Solna utvecklas en ny modell för samarbete mellan vården och industrin: Innovationspartnerskap. Samarbetet går långt bortom utveckling av enstaka produkter. Här handlar det om att ta ett gemensamt grepp kring de stora frågorna: Hur ska framtidens sjukvård utformas – från grunden?

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett intensivt innovationsarbete med ett tydligt mål: Effektivare vård till lägre kostnad – och snabbare utveckling av morgondagens vårdlösningar.

Patienterna ska så snart som möjligt få del av de framsteg som görs. Det handlar helt enkelt om att skapa maximal patientnytta för svenska skattekronor.

Sjukvårdens egna medarbetare är en viktig resurs i det utvecklingsarbetet, men fler perspektiv ger mer innovativa lösningar – och det är nödvändigt för att klara de stora utmaningar som vården står inför, inte bara i Sverige. En viktig uppgift för Karolinska Universitetssjukhuset är därför att etablera nationella och internationella samarbeten mellan industrin, akademin och vården.

Tack vare storsatsningen på life science i Stockholmsregionen, samarbetet med framstående universitet som Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan och bygget av Nya Karolinska Solna har vi kunnat ta våra strategiska samarbeten med industrin ett steg längre. Vi ingår nu innovationspartnerskap med företag som levererar utrustning till universitetssjukhusets nya byggnader. Partnerskapen kan alltså vara kopplade till upphandling av ny utrustning, men behöver inte vara det. Vi ingår även partnerskap utanför upphandling.

Morgondagens sjukvård utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och Karolinskas kliniker, forskare och patienter. Det ger innovationer som vården behöver – och efterfrågar.

Vi utvecklas bättre – och snabbare – tillsammans

Innovationspartnerskap innebär en längre och mer djupgående relation än ett traditionellt samarbetsavtal mellan leverantör och kund. Det handlar om ett gemensamt idéskapande för att ta sig an de riktigt stora utmaningarna. Tillsammans ska vi förnya vårdens organisation, processer och arbetssätt. Vi ska identifiera nya innovationsområden och modernisera vårdens sätt att ta in kunskap. Vi ska också skapa en större – och bättre – spelplan för vårt gemensamma framtida innovationsarbete.

I ett partnerskap stödjer sjukvården och industrin varandra att uppnå mervärden som vi inte kan nå var och en för sig. Vi kommer att skapa andra typer av patientnytta och större mängd patientnytta än tidigare.

Via partnerskapet får vi högre utväxling i vår förändrings- och utvecklingsagenda. Både sjukvården och företagen ska utvecklas bättre – och snabbare.

Det är alltså fråga om en ömsesidig satsning. Båda parter för med sig kunskap och resurser i det gemensamma arbetet och båda parter räknar med en extraordinär utväxling av sin insats – ett resultat som inte kan förutspås i det initiala skedet. Men en sak kan vi slå fast redan nu: Karolinska Universitetssjukhusets innovationspartners ska kunna uppnå resultat tillsammans med oss som de inte kan uppnå någon annanstans i världen.

Testmiljöer som når långt utanför sjukhusväggarna

På Karolinska har vi en spännande partnerskapsportfölj. Vi samarbetar med företag inom informations- och kommunikationsteknik, robotteknik och mer traditionella företag inom medicinteknik och life science. Den gemensamma nämnaren är att alla vill in på samma spelplan.

Vi ser bland annat att automatisering och digitalisering ger samhället stora möjligheter. Det ger också vården stora möjligheter. Idag är data tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare.

Data genereras överallt och vårt beteende kartläggs på ett mer sofistikerat sätt än George Orwell någonsin kunde föreställa sig, men det är inte staten som registrerar vårt beteende utan dem vi köper tjänster av.

Och på ett sätt som vi ännu inte har förstått växer informationsgenerandet utanför vården och inne i vården ihop. Det är de här gränsytorna som är intressanta.

Om vi kopplar detta till ekosystemet för life science förstår vi att innovatörer av olika slag behöver tillgång till testbäddar som går långt utanför en operationssal eller en prövningsprocess av särskild vård.

Våra framtida vårdkedjor – och testbäddar – utvidgas till hela sjukvårds- eller samhällssystem. Karolinska Universitetssjukhuset och hela det områdets framväxande kluster kan ge oss tillgång till detta. Vi skapar en nod av olika delnoder – Hagastaden, Flemingsberg, Kista i Stockholmsområdet och Uppsala, Strängnäs och Södertälje – som kan samverka med andra noder i världen.

Rätt kontakter – och rätt riktning

Universitetssjukhuset spelar en viktig roll i detta ekosystem. De olika aktörerna behöver tillgång till ett kompetent universitetssjukhus för att förstå i vilken riktning forskningen ska drivas och hur den nya kunskap som genererats ska tillämpas.

Här behövs också en innovationsstruktur som skapar de rätta kontaktytorna mellan användarna (sjukvården), kunskapsproducenterna (universiteten) och redskapsproducenterna (industrin). Karolinska har Innovationsplatsen, som etablerar kontakt mellan parterna och ger stöd genom hela innovationsprocessen – från första idé till nytta i vårdens vardag.

Innovationsplatsen visar vägen till rätt experter, kliniker och patienter och säkerställer att innovationsarbetet kan ske i verksamheten – utan att störa den ordinarie vården.

Innovationer som vården verkligen efterfrågar

Ett nära innovationssamarbete ger sjukvården större möjligheter att vara med och driva utvecklingen.

Framtidens teknik kommer i högre grad att utvecklas utifrån de behov som vårdverksamheterna identifierat och där det ännu inte finns en marknad.

Samtidigt kan företagen korta sina utvecklingstider, identifiera nya innovationsområden och ta fram ett mer relevant produkt- och tjänsteutbud.

Resultatet blir innovationer som efterfrågas av sjukvården – inte bara av Karolinska Universitetssjukhuset. De optimerade vårdprocesser, den utrustning och de metoder vi utvecklar ska också kunna användas utanför gränserna för partnerskapet, till grund för innovation inom andra områden, i andra verksamheter, i andra delar av världen.

Företagen ska alltså kunna kommersialisera sina produkter och tjänster och sjukhuset ska kunna vidareutveckla lösningarna för sina behov.

Patienten ytterligare en viktig aktör

Öppenhet är nödvändigt – att dela data, problem och kunskap. Marknadens spelregler har förändrats och det är inte längre vassast teknisk utrustning som ger högst poäng i belöningssystemet, utan förmågan att skapa patientnytta. Vad har man för möjligheter som medborgare och patient i Stockholm? I världen? Det är den avgörande konkurrensfaktorn i dagsläget – och det innebär en maktförskjutning. Patienten blir verkligen ett subjekt att räkna med, en medaktör i utformningen av framtidens sjukvård.

I Sverige har vi goda möjligheter att ta vara på detta. Vi har uppnått vår ledande position inom sjukvården genom öppenhet, inte bara inom vårdområdet utan också genom en integration av forskning och vård – och en öppenhet gentemot industrin.

Nu ser vi att vi behöver skapa utrymme för ytterligare en viktig aktör i vårt framtida innovationsarbete: Patienten.

Open innovation med vården som nav

Vad krävs då för att göra visionen till verklighet? Ja, vi måste vara genuint intresserade av varandra – och ha en gemensam arena där vi kan utöva det intresset. I den virtuella världen finns visserligen kunskapen tillgänglig, men vi behöver också ha en plats där vi kan mötas ansikte mot ansikte. Därför är det life science-kluster vi nu bygger upp kring Karolinska Universitetssjukhuset så värdefullt.

Målet är en dynamisk miljö för translationell forskning och open innovation med vården som nav, där alla relevanta parter är med och bidrar med sina perspektiv för att forma bästa möjliga sjukvård för morgondagens patienter.

Det här är en satsning som har betydelse långt utanför Stockholm och Sverige.

Men för att lyckas måste vi samverka med hela kedjan av stora, mellanstora bolag och små bolag som bidrar till kunskapsgenereringen och använder vården som testbädd.

För att jämföra med teaterns värld: Det är stor skillnad på att vara med och producera föreställningen mot att sitta på fjärde raden som åskådare. Har vi inte industrin på plats kan vi inte vi påverka handlingen i önskad riktning. Då sitter vi bara på läktaren och följer skeendet på avstånd.

 

Aktuella innovationspartnerskap