Kan vi förutsäga när en patient kommer att söka vård igen?

Nyhet

Innovationsplatsens hälsoanalytiker utvecklar nya beslutsstöd för att styra vårdens resurser dit de gör mest nytta. Hon räknar ut vad som lönar sig mest att förändra – både för hälsan och ekonomin.

Går det att förutsäga när en patient kommer att söka vård igen? Ja, våra preliminära resultat pekar på det.

Vilken är den bästa helhetslösningen för en viss patientgrupp? När lönar det sig att överföra kunskap från en vårdgivare till en annan? Och hur många vårdplatser frigörs på akuten?

Innovationsplatsens hälsoanalytiker Johanna Brinne Roos utvecklar verktyg för att bättre följa upp och jämföra effekten av olika förändringar. Hon undersöker också hur vi med större precision kan förutse framtida händelser – även för enskilda patienter. Går det till exempel att förutsäga när en viss patient kan komma att söka vård igen? Det verkar så – med hjälp av metoder som annars visar hur kopplingar mellan olika tillstånd i en molekyl påverkar utfallet i en kemisk reaktion.

Stora mängder data ligger till grund för beräkningarna – alla besök hos olika vårdgivare för 27000 personer med hjärtsvikt under 10 års tid. Det ger 7 miljoner episoder.


Unikt för varje patient

Alla händelser som sjukvården registrerat om en patient kopplar till varandra och bildar ett mönster som är unikt för varje individ. Med hjälp av det mönstret kan vi inte bara se hur olika händelser lett fram till dagens situation. Det kan också gå att förutse sannolika händelser i framtiden – på individnivå. Förutsättningen är att det finns stora mängder data att utgå ifrån, alltså att man haft många kontakter med sjukvården.

Ser samband vi inte sett förut

Med de nya analysverktygen kan vi upptäcka tidigare okända kopplingar mellan olika sjukdomar och annat patienten sökt vård för, exempelvis misshandel. Även helt andra faktorer kan matas in i beräkningarna – som hur stressad personalen är, erfarenhet och kunskap, vilken veckodag patienten skrivs ut och månad då patienten skrivs in. Det här ger oss helt ny kunskap om vilka insatser som gör mest nytta och när de ska sättas in.

Innovationsplatsen utvecklar verktyg för att förutse och mäta värdet av innovationer – ökad livskvalitet för patienter och bättre ekonomi för vårdgivaren.
Johanna Brinne Roos lyfter hälsoekonomin med metoder från kemisk fysik

Johanna Brinne Roos

Johanna Brinne Roos är hälsoanalytiker på Innovationsplatsen. Hon har doktorerat i kemisk fysik där hon skapat modeller för att beräkna tvärsnitt för kemiska reaktioner och har därefter arbetat med hälsoekonomisk modellering. Nu har hon kombinerat metoderna så att de kan användas till att mäta värdet av innovationer i vården.

Aktuell med: Nya verktyg för att förutse händelser och agera utifrån analys av stora mängder hälsodata.

Spännande möjlighet: Går det att förutsäga sannolika framtida händelser för enskilda patienter som haft många kontakter med sjukvården? Preliminära resultat pekar på det.

 

Innovationsplatsen – en del av Karolinska Universitetssjukhuset

Vårt mål är att skapa bästa möjliga vård, både för dagens patienter och morgondagens. Läs mer om Innovationsplatsen via länkarna nedan.

Vill du få en samlad bild av vad vi gör?

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap