Neurologkonsultation på distans – kring patienter med Parkinson

Telemedicin effektiviserar vården för patienter med Parkinson. Specialisterna kan bedöma fler patienter för att avgöra vilka som behöver avancerad behandling – innan de kommit till sjukhuset. De långa väntetiderna kortas, patienter får rätt vård i tid – och slipper onödiga resor.

Idag är det långa väntetider för Parkinson-patienter för att få träffa en specialist. Det beror till viss del på att alla patienter som misstänks behöva specialistvård vid Karolinska Universitetssjukhuset remitteras. Men i själva verket är det bara 10-20% av patienterna som faktiskt är kandidater till dessa avancerade behandlingar. För resten av patienterna räcker det med att justera den befintliga medicinen eller byta till en ny.

Viktigt att behandlingen sätts in i tid

För att den avancerade behandlingen ska ha optimal effekt är det viktigt att den sätts in i rätt tid. Det är svårt om patienten behöver vänta länge på att träffa specialist. Ibland behöver specialisten också få in kompletteringar från den vårdgivare som remitterar patienten eller göra egna kompletterande tester, vilket också tar tid.

Video – rikare dialog än via remiss

Via videokonferens kan specialisten och patientens läkare lättare dela information och diskutera. Tekniken erbjuder en rikare och snabbare kommunikation än den som tidigare har förts via remisser. Arbetssättet handlar alltså inte om att ge patienterna mindre tid med läkare. Utan effektiviseringen ligger just i den närmare dialogen mellan behandlande neurolog och specialist. 

Bättre behandling för de svårast sjuka

Med det nya arbetssättet kontrolleras först att patienten verkligen är en kandidat. På så sätt får Karolinska Universitetssjukhuset bara in de patienter som verkligen är i behov av specialistvården. Dessutom finns all information med när patienten kommer till sjukhuset. Det leder till en snabbare – och bättre behandling för de allra svårast sjuka.

4-5 patienter hanteras på den tid som det tidigare tog att hantera en patient. Och 20 procent har remitterats in till Karolinska. Med det gamla arbetssättet hade det varit 100 procent.

Det nya arbetssättet testas tillsammans med två vårdgivare som remitterar patienter: Neuro Clinic på Sofiahemmet och Dr Jaan Albo AB på läkarhuset i Vällingby.

Ett arbetssätt som kan spridas till andra vårdgivare

En arbetsmetod som säkerställer att rätt patienter kommer in i rätt tid med rätt information till specialisten kan spridas till andra vårdgivare. Universitetssjukhusen i Uppsala och Linköping har redan visat intresse för att införa detta arbetssätt. Karolinska Universitetssjukhuset kan också utöka antalet kontakter med vårdgivare som remitterar patienter till oss. 

Ett arbetssätt som fungerar för remittering av patienter med Parkinson bör dessutom fungera för andra neurologiska åkommor.

Tidsplan

Projektet påbörjades 2014 och avslutas under hösten 2015.

Videokonsultationer gör det enkelt för Parkinsonläkarna att samråda

Läs mer om Neurologkonsultation på distans