Sjukhusvård i hemmet – som patienten själv får välja

Region Stockholm utvecklar sjukhusvård i hemmet för akut och kroniskt sjuka patienter som så önskar, med skräddarsydd monitorering utifrån individens unika behov. Sensorer mäter värden som hjälper vårdgivarna att arbeta proaktivt, för att undvika akuta besök och inläggningar. Den här telemedicinska satsningen stärker samtidigt nätverket runt patienterna genom utökad samverkan mellan sjukhus och hemsjukvård.

Rapport med slutsatser i slutet av oktober

En rapport med lärdomar från Hemsjukhusvård kommer att finnas när projektet avslutas 25 oktober. Rapporten omfattar olika relevanta aspekter för att utveckla trygg och säker avancerad vård i hemmet, som exempelvis

  • patientens roll och stöd för egenvård
  • arbetssätt och organisation
  • ersättningsmodeller
  • tekniska förutsättningar.

De case som undersökts är kontinuerlig monitorering av kroniskt sjuka, monitorering före och efter ingrepp samt hopital@home (där patienten kan vara hemma under slutskedet av vårdperioden).

Projektet drivs i nära samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Stockholms Läns Sjukvårdsområde/ASIH och Södertälje sjukhus. I ett första skede undersöks på vilket sätt det går att skapa hållbara processer och flöden kring patienter med kroniska sjukdomar som förmaksflimmer (arytmi), hjärtsvikt, KOL och den akuta åkomman endokardit (hjärtklaffsinfektion). Tanken är att de lösningar som utvecklas sedan ska kunna användas även för andra diagnosområden.

Ny teknik och nya arbetssätt utvecklas för att kroniskt sjuka ska kunna slippa en del av sina sjukhusbesök

En del personer med kroniska sjukdomar behöver återkommande vårdas på sjukhus. Med ny teknik och nya arbetssätt skulle vårdgivare i högre grad kunna erbjuda dessa patienter att istället vårdas hemma under vissa tider, som en del i behandlingen. Det kan handla om vård vid akuta symptom, eftervård, rehabilitering eller övervakning tills ett sjukdomstillstånd har stabiliserats. Ett tydligt exempel är hjärtsvikt, en av de vanligaste hjärtåkommorna som drabbar över 250 000 svenskar. En patient med hjärtsvikt blir ofta inlagd på sjukhus eftersom det finns risker kopplade till sjukdomen. En del av dessa sjukhusbesök skulle kunna undvikas om det fanns tillgång till professionell tillsyn på distans, så kallad monitorering.

Skapar trygghet för patienten hemma

Att kunna vårdas tryggt i hemmet ger många fördelar, både för patient och för vårdgivare. Patienten slipper resa fram och tillbaka till sjukhuset för regelbundna kontrollbesök eller bli inlagd för observation. Monitoreringen och kommunikationen med vårdgivaren, som kan ske på olika sätt, gör det lättare att nå sjukhusets experter. Det ökar både tryggheten och kunskapen om den egna sjukdomsbilden – vilket i sin tur reducerar de besök på akuten som främst orsakas av oro. Vårdens resurser kan då användas mer effektivt och vårdplatser frigörs åt andra patienter.

Kräver samverkan mellan vårdgivare

Kroniska sjukdomar blir allt vanligare och kommer med tiden att bli mer resurskrävande för samhället. Samtidigt möjliggörs en mer individuellt anpassad vård av tekniska innovationer och nya sätt att tänka kring vårdorganisationen. Men för att  enskilda patienter ska få sammanhållen och säker sjukhusvård i hemmet oberoende vårdgivare och geografiska avstånd behöver vårdgivare med olika kompetenser samverka i en gemensam organisation – från sjukhuspersonal och mobila vårdteam. En sådan organisation banar väg för en mer jämställd sjukvård på sikt. Storstadsregioner och landsbygd kan få likvärdig tillgång till specialistkompetens via olika kanaler.

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Akut och högspecialiserad sjukhusvård även hemma

Projektet Hemsjukhusvård syftar till att skapa en individanpassad och adekvat vård med ökad livskvalitet utanför sjukhusen för personer med svår kronisk sjukdom.

För att kunna nå dit, har projektet som mål att etablera regionövergripande monitorering av patienter med svår kronisk sjukdom. Det möjliggör ett proaktivt arbetssätt där Region Stockholm kan förebygga behov av akut- och slutenvård samt öka patientens prognos, livskvalitet och delaktighet.

Projektet avslutas 25 oktober 2023.

Parter: Projektet drivs i nära samarbete mellan Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO)/ASIH, Södertälje sjukhus, Regionledningskontoret och Karolinska Universitetssjukhuset, Siemens Healthineers, Cuviva och Coala Life, med stöd av Vinnova. 

Projektägare: Verksamhetschef Frieder Braunschweig, Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Ansvarig på Innovationsplatsen: Kristina Groth.

Nyheter om Hemsjukhusvård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium