Projekt och initiativ

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsarbeten med stöd av Innovationsplatsen. Här presenteras även tidigare arbeten.

Innovationsarbetet har sin grund i patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Pågående projekt och initiativ

Nyheter och nu pågående arbete som drivs med stöd av Innovationsplatsen, Karolinskas avdelning för innovationsstöd och näringslivssamarbeten presenteras på vår startsida: karolinska.se/innovation. Scrolla nedåt på den sidan för att komma till aktuella innovationsprojekt och listan med nyheter.

 

Tidigare projekt och initiativ

Här presenteras arbeten som har drivits med stöd av Innovationsplatsen och som avslutats och implementerats, eller som drivs vidare av exempelvis kliniska verksamheter eller andra parter.

Nu finns ett slags snitslad bana för att utveckla och införa AI i vården på ett säkert sätt i form av tydliga processer och riktlinjer inom bland annat juridik, upphandling, IT och datahantering.

I-AID – regional kraftsamling för utveckling av AI i vården

Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm gick samman för att snabbare driva utveckling och införande av AI i vården, utifrån patientens och vårdens behov. Projektet, som avslutades formellt hösten 2020, resulterade i en snitslad bana till stöd för verksamheter som vill driva AI-utveckling och konkreta AI-projekt drivs vidare inom flera kliniska verksamheter med den snitslade banan som stöd.

Akuten satsar på innovation

Först blev akuten i Huddinge ledande inom trycksårsprevention och nu följer mer innovation – inom omvårdnad, ny teknik och bemanning. Dessutom ökade arbetsglädjen. Läs mer om akutens innovationsarbete

Förebygga vårdrelaterade infektioner med AI

VRI Proaktiv är en nationell satsning för att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen – bland annat med nya AI-stöd. Läs mer om VRI Proaktiv 

Beslutstöd vid stroke – när varje sekund räknas

När man drabbas av stroke räknas varje sekund, Medicinska specialiseer från olika discipliner arbetar tillsammans för att patienten ska få en snabbare väg från ambulans till adekvat behandling. Läs mer (på engelska)

Förändrad livsstil – bättre vård

LIVE INCITE ska hjälpa patienter att själva förändra sin livsstil för färre komplikationer vid operation. Nya digitala verktyg via förkommersiell upphandling. Ettt samarbete mellan universitetssjukhus i tre EU-länder. Läs mer här

Optimerad vårdkedja vid hjärtsvikt

Hjärtdagvården blev ett koordinerande nav i en optimerad vårdkedja för hjärtsvikt. Dagvården fick högt betyg av patienterna och deras närstående. Vården blev mer tillgänglig samtidigt som vårdplatser frigjordes och akutbesöken minskade kraftigt. Dessutom fungerar dagvården som en utvecklingsmiljö för ytterligare förbättringar. Läs mer här

Vård på distans

Innovationsplatsen hjälper Karolinskas verksamheter med teknik och arbetssätt som fungerar i den kliniska vardagen. Vi utvecklar också nya lösningar för vård på distans tillsammans med ­externa parter – andra vårdgivare, akademiska institutioner och företag. Det har bland annat resulterat i videobesök, distanslösningar för att genomföra realtidsguidning av kirurger på andra sjukhus, specilistkonsultation, inställning av medicineri i hemmet istället för på sjukhus med mera. Läs mer här

Cellterapi – säker väg från labb till behandling

Programmet för cellterapi har avslutats och kunskapen har kommit till nytta i efterföljande satsningar. En ny enhet har etablerats på sjukhuset för att på ett säkert sätt göra cellterapier till etablerade behandlingar, Karolinska Centrum för Cellterapi. Den webbguide för kliniska studier som programmet tog fram förvaltas nu av Karolinska Trial Alliance. Läs mer här

Nationell testbädd för innovativ strålterapi

Vård och näringsliv gick samman för att etablera en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Bakom satsningen stod alla Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum och sex specialistföretag. Ett viktigt fokus var att skapa jämförbara nationella data, och satsningen resulterade bland annat i

  • Ny nomenklatur – nu använder sjukhusen samma språk när strålbehandlingsdata matas in.
  • Nytt kvalitetsregister – nu kan strålbehandling, biverkningar och utrustning jämföras.
  • Ny databaslösning – kopplar samman nationella och lokala databaser.
Annika Olsson , Soo Aleman, Susanne Larsen och Karin Roos utvecklade videovård för intagna med Hepatit C.

Vård på distans för intagna på anstalt med Hepatit C

Idag kan Hepatit C botas ganska snabbt. Men det förutsätter kontinuitet i kontakten mellan patient och vårdgivare, något som kan vara svårt i praktiken. För att förbättra behandlingsresultaten kopplade sjukhuset upp sig med video mot kriminalvårdens anstalter. Läs mer här

Kan vi förutsäga när en patient kommer att söka vård igen?

Stora mängder data ligger till grund för beräkningarna – alla besök hos olika vårdgivare för 27000 personer med hjärtsvikt under 10 års tid. Det ger 7 miljoner episoder.

Innovationsplatsens hälsoanalytiker utvecklar nya beslutsstöd för att styra vårdens resurser dit de gör mest nytta. Hon räknar ut vad som lönar sig mest att förändra – både för hälsan och ekonomin. Läs mer här

Kan en bankalgoritm ge mer tid med doktorn åt de svårast sjuka?

En algoritm inspirerad av bankvärlden stödjer ett nytt arbetssätt för patienter med IBD. Enligt en första analys ökar livskvaliteten – samtidigt som vårdens resurser kan användas effektivare. Läkarna får mer tid till de svårast sjuka medan andra patienter kan slippa en del vårdbesök. Läs mer här

Blockchain för säkrare hälsodata

Det finns ett växande intresse för blockkedjetekniken inom offentlig sektor, bland annat för hur medborgarna ska kunna använda egen hälsodata i olika digitala lösningar. Därför undersöker nu Karolinska Universitetssjukhuset hur tekniken kan användas för säkrare hantering och delning av personlig hälsodata inom högspecialiserad vård. Läs mer här

Innovationsarbete inom barncancervården

Nu finns Barncancerappen på ytterligare fyra språk.

Betydelsen av en enkel app ska inte underskattas. BarncancerAppen blev starten på ett gemensamt arbete mellan patienter, föräldrar och personal för att förändra barncancervården. Fler projekt följde: Digital provhantering för patienter med leukemi, en akut dagvård för barn med cancer, robot och spel mot medicinsk stress vid nålsättning och cancervård anpassad för tonåringar och unga vuxna, där patientrepresentanter är drivande. Läs mer här

 

 

Stöd för innovation i vården

Innovationspartnerskap

Kalendarium

Publikationer, guider med mera