Arbetsmiljöspecialisten: "Alla enheter har gjort ett jättefint arbete"

Nyhet

En ergonom och en arbetsmiljöspecialist från Hälsocentrum har stöttat tre enheter på Karolinska i projektet Säkra personförflyttningar. "Cheferna har avsatt tid och verkligen involverat sina arbetsgrupper", säger arbetsmiljöspecialisten Louise Tängerstad.

Det är roligt och lättare om man får arbeta i team.

Louise Tängerstad och en kollega på Hälsocentrum har haft kontinuerlig kontakt med forskningsledaren för projektet Säkra personförflyttningar, Charlotte Wåhlin, samt uppföljning med de tre enheterna enligt de angivna stegen i forskningsprojektet. De har även träffat implementeringsgruppen i respektive verksamhet 1–2 gånger i månaden med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet på sjukhuset.

– Vi har undersökt nuläge, inventerat rutiner, tillgängliga förflyttningshjälpmedel och behovet av utbildning, säger Louise Tängerstad och fortsätter:

– Cheferna har sett över arbetsmiljöavvikelser, här främst kopplat till fysisk belastning, och vi har gemensamt bedömt risker och belastning vid förflyttningar tillsammans med skyddsombuden. Varje team har tagit fram en handlingsplan och åtgärder. Vi har bollat behov av förtydligande av rutiner och hjälpt till att sammanfatta information till medarbetarna om nästa steg i metodiken.

Enheterna har även deltagit i den extra satsning på utbildning av ergocoacher inom förflyttningskunskap som erbjöds förra hösten på hela Karolinska och haft föreläsningar om kommunikation kopplat till förflyttningsteknik och psykologisk trygghet.

– De chefer vi koordinatorer haft förmånen att stötta har gjort ett jättefint arbete. De har avsatt tid och verkligen involverat sina arbetsgrupper. Ibland har de nog inte sett allt de åstadkommit, men när vi tillsammans summerat efter varje steg har det varit en aha-upplevelse.

Hur tar ni arbetet vidare?

– Vi fortsätter att med chefer, skyddsombud och HR-partner som stöd arbeta mer främjande och förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöronder och riskbedömning är en viktig del i detta. Det är många bra saker som initieras och landar inom arbetsmiljö på Karolinska nu och framåt.

Insikter under projektets gång:

  • Förändring tar lite tid
  • Det är de många små stegen som ger resultat, inte en enda jätteinsats som man inte orkar hålla i.
  • Det är roligt och lättare om man får arbeta i team.
  • Medarbetarna har de flesta lösningarna
  • Chefernas stöd och medverkan är en viktig framgångsfaktor.
  • Det är viktigt att lyfta det som fungerar.
  • Ergonomi är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och behöver tas med i den förebyggande dialogen.

Läs mer om studien”Patients and Workers Safety studtyy (PAWSS) 

Läs den evidensbaserade guiden på Mynaks webbsida 

Forskningsledaren: ”Det handlar om mycket mer än att böja på knäna”

Röster från enheterna: "Planerar att ta med förflyttningskunskap i inskolningen".

Lotta Borglin, omvårdnadschef, Rekonstruktiv ortopedi, Solna
Vilken är er främsta lärdom från projektet?

”En viktig lärdom är att det behövs en tydlig rollfördelning och en chef som är engagerad. För min del har utbildningen på Huddinge i förflyttningskunskap gett nya infallsvinklar och bland annat lett till inköp av hygienstolar till våra patienter. Vi har haft undervisning i hur hygienstolarna används, samt diskussioner och undervisning i olika restriktioner vid mobilisering. Planen är att förflyttningskunskap ska ingå i studenthandledningen och att även i checklistan för vår inskolning. Det är också ett ämne som kommer också att tas upp på APT.”

Adam Cederberg, omvårdnadschef, Trauma, akutkirurgi och ortopedi
Hur tar ni vidare dessa nya kunskaper?

”Vi behöver ha fler workshops för att hålla dem levande och vi behöver utbilda nya medarbetare. Vi har beställt in material för att underlätta detta arbete. Under projektets gång blev det tydligt hur viktigt det är att göra strukturerade genomgångar i olika arbetsmoment för att hitta förbättringar i det dagliga arbetet. Vi uppmärksammade även material som fanns eller inte fanns och då behövde beställas in för att ha en komplett utrustning på avdelningen.”

Siri Odelfalk, omvårdnadschef Akut kirurgi och trauma, Huddinge
Hur har ni omsatt de nya kunskaperna i ert dagliga arbete?

”Idag har vi stående förflyttningsundervisningar som hålls av vår fysioterapeut. Hon går igenom knepigare patientfall och hur vi ska arbeta ergonomiskt och säkert. Vi har utbildat ergo-coacher på avdelningen, vilket bidragit till en ökad medvetenhet kring ergonomi och säkra personförflyttningar. Vi planerar ett fortsatt arbete med förflyttningstekniker ihop med fysioterapeuter och ska arbeta vidare med samarbete och kommunikation kommande år. Det har visat sig vara en väldigt viktig del i säkra personförflyttningar.”

Text: Nneka Magnusson Amu