Information med anledning av de senaste dagarnas diskussion om Karolinska Universitetssjukhusets arbete med personalärenden

Nyhet

Med anledning av den senaste tidens uppmärksammande personalärenden vill Karolinska Universitetssjukhuset göra ett antal förtydliganden om Rättkansliet och sjukhusets arbetssätt kring personalärenden.

Alla personalärenden hanteras i verksamheten av ansvariga chefer med stöd av HR.

På Karolinska Universitetssjukhuset finns Rättkansliet. Rättskansliets uppdrag är att kontinuerligt förbättra och stärka kommunikation, struktur och tydlighet avseende Karolinskas processer. Särskilt strävar kansliet efter att kunna arbeta säkert och alltid följa de regelverk som finns upprättade för sjukhuset såsom myndighet och som vårdgivare. Av sjukhusets jurister som arbetar på Rättkansliet finns tre arbetsrättsjurister som bistår HR i vissa personalärenden.

Sjukhuset har ett ansvar att agera om det finns misstanke om oegentligheter. Utredningar initieras när något kommer till arbetsgivarens kännedom som behöver utredas, till exempel genom information från andra medarbetare eller chefer.

Det förekommer ingen uppsökande verksamhet. Majoriteten av det som utreds avseende misstänkta allvarliga avvikelser kommer genom medarbetare eller chefer på sjukhuset.

Den arbetsrättsliga hanteringen i personalärenden följer lag och kollektivavtal. Sjukhusets styrdokument finns tillgängligt för alla medarbetare på sjukhusets intranät.

Sjukhuset har också ett bisyssleråd som publicerar vägledande beslut på intranätet. Vid förfrågan hjälper Bisysslerådet sjukhusets chefer att göra likvärdiga bedömningar av anmälda bisysslor.