Nytt Hälsocentrum ska främja medarbetarnas hälsa

Nyhet

Under 2022 har Hälsocentrum för medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset skapats. Numera samarbetar arbetsmiljöspecialister, rehabiliteringsspecialister, ergonomer och hälsopedagoger för att främja en proaktiv arbetsprocess i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Femton personer jobbar idag på Hälsocentrum, som har vuxit från sju medarbetare i början av året.

Hälsocentrum är en stödfunktion på Karolinska Universitetssjukhuset som bidrar med stödjande insatser och resurser kopplade till hälsa och arbetsmiljö.

– Våra medarbetares fysiska, psykiska och sociala välbefinnande är en viktig patientsäkerhetsfaktor för sjukhuset och den enskilda individens hälsa är en viktig resurs och en del i ett sunt och bra arbetsliv, berättar Magnus Flodberg, Verksamhetschef Hälsocentrum.

Många kompetenser samlade under ett paraply

Hos Hälsocentrum finns arbetsmiljöspecialister, rehabiliteringsspecialister, ergonomer och hälsopedagoger för att gemensamt främja en proaktiv arbetsprocess i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa har tidigare verkat utspritt inom sjukhuset, men är nu samlade under ”ett paraply”.

Magnus Flodberg är Verksamhetschef på Hälsocentrum

– En del av arbetet under året har varit att utöka vår styrka. När jag klev på i början av året var vi sju medarbetare, nu är vi 15, säger Magnus.

En annan del av jobbet under året har varit att fördela regionens bidrag, Karolinska har fått 29,5 miljoner kronor för att arbeta med hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser.

– Där har verksamheterna inom Karolinska Universitetssjukhuset fått ansöka om pengar. I dagsläget finns det 105 pågående projekt som helt eller delvis finansieras av denna satsning.

Finns en del att göra

Hälsocentrum, som är en del av HR, arbetar på alla nivåer – individ, grupp och organisation – och samverkar med företagshälsovården och andra upphandlade aktörer.

– Vi är rätt duktiga på den fysiska arbetsmiljön, pratar vi organisatorisk och social arbetsmiljö så kan vi som organisation förbättra vårt arbete, säger Magnus och förklarar:

– Där handlar diskussionen och arbetet med fokus på krav/kontroll, arbetsbelastningen och om vi har en känsla av sammanhang med hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Han framhåller att bristen på vissa kompetenser på Karolinska, som sjuksköterskor, i det kliniska arbetet som är begränsande.

– Trots det behöver vi ju bedriva vård och då har vi hela biten med ”hur får vi ihop arbetsmiljön utifrån kompetensbrist” och ”hur skapar vi strukturer så att alla medarbetare känner sig delaktiga och jobbar tätt med skyddsombuden”?

Hälsovecka för alla nu i november

Hälsocentrum erbjuder en rad utbildningar, både inom Karolinska och regionsövergripande, för medarbetare.

– Vi anordnar bland annat utbildningar inom våra specialistområden – till exempel utbildning till reflektionsledare för medarbetare.

Dessutom anordnas Hälsoveckan 24–28 oktober i Huddinge och Solna för alla medarbetare. Då kommer det att erbjudas aktiviteter för alla smaker och intressen: föreläsningar, prova-på-träning på gymmen, yoga, konstvandringar och mycket mer.

– Det finns något för alla! Föreläsningarna har olika teman; stress, kost, sömn, hur påverkar medarbetarnas mående patientsäkerheten. Dessutom kommer Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, att föreläsa om kopplingen mellan ledarskap och hälsa/välmående.

Detta ska Hälsocentrum göra:

• Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i organisationen.

• Aktivt främja medvetenhet och öka kunskapen kring sambandet mellan fysisk, organisatorisk och sociala faktorers påverkan på arbetsmiljön.

• Säkerställa att nuvarande insatser inom hälsa och arbetsmiljö når en ökad spridning och användning.

• Samarbeta med företagshälsovården och andra aktörer.

• Arbeta systematiskt med att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron.


Text: Josefine Franking