Patientrapporterade utfallsmått (PROM)

Nyhet

Karolinska lägger stor vikt vid kvalitetsarbete och arbetar ständigt med att förbättra vården för patienter. Med hjälp av patientrapporterade utfallsmått. (PROM) kan vi följa upp hur patienter upplever att deras hälsa och livskvalitet har förändrats efter en behandling på Karolinska.

Vad är PROM?

Ett sätt att följa upp och mäta vårdkvalitet på är via PROM, vilket är en förkortning av
’Patient Reported Outcome Measures’. På svenska kan det översättas till ’patientrapporterade utfallsmått’ och är ett mått på hur patienterna själva upplever sin sjukdom eller hälsa efter behandling eller operation   

PROM mäts genom att patienter besvarar en enkät som handlar om hur personen mår och hur deras sjukdom påverkar dem i deras dagliga liv efter att ha genomgått behandling. PROM-enkäter skickas ofta ut i samarbete med olika kvalitetsregister, exempelvis Nationella Diabetesregistret. 

Sjuksköterskan Ingela Bredenberg arbetar vid diabetesmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ingela Bredenberg, sjuksköterska vid Diabetesmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

 - Det finns många olika enkäter beroende på vad för sjukdom det handlar om, fortsätter Ingela.
Vår diabetesenkät är framtagen av Nationella diabetesregistret vilket är ett så kallat ”kvalitetsregister” som används för att utvärdera och förbättra vårdens kvalitet, säger Ingela.

Resultatet av PROM-enkäten ger utökad kunskap om hur våra behandlingar gör skillnad för patienten, hur det förändras över tid och i jämförelse med övriga vårdgivare. Detta används sedan i vårt förbättringsarbete. Källa: Nationella Diabetesregistret, www.ndr.nu.

 

Varför satsar Karolinska på PROM och varför är det viktigt?


Diabetesenkäten är framtagen för att läkare och diabetessjuksköterska vill följa hur personer med diabetes mår, hur diabetes påverkar personen i dess dagliga liv och hur personen tycker att diabetesvården fungerar.

En patients välbefinnande är centralt i all hälso- och sjukvård och PROM ger kunskap om och hur våra behandlingar påverkar en patients livskvalitet. Detta är för oss ett oerhört viktigt arbete, och något som vi arbetar systematiskt med på Karolinska, säger Ingela.
Det är även uppskattat av personen med diabetes när enkäten tas upp och diskuteras vid vårdtillfället då andra aspekter på livet med diabetes kommer upp.

Hur kan Karolinska ta nästa steg mot ett ännu bättre PROM-arbete?


 - Det behövs en förbättring gällande enkäternas svarsfrekvens. Det vi ser som skulle kunna förbättras och utvecklas är arbetet med att öka informationen om enkäten. Personal behöver mer kunskap och erfarenhet för att kunna förmedla kunskapen till patienterna. Vi både stöttar och informera medarbetarna om nyttan att informera patienterna. Om man kunde få med enkäten i kallelsen skulle det också vara en förbättring.
 - Vi bifogar svar från NDR-enkäten i patientens journal på 1177 så patienten kan läsa själva, tillägger Ingela.

Anna Blommengren, Verksamhetsutvecklare på Karolinska Universitetssjukhuset skulle vilja möjliggöra en ökad användning av PROM-enkäter i vårdmötet framöver.

Anna Blommengren, Verksamhetsutvecklare på Karolinska Universitetssjukhuset.

 - Det vi behöver göra nu är att öka möjligheten för verksamheterna att på ett enkelt sätt kunna skicka ut PROM-enkäter till patienterna efter en operation eller en behandling och inför ett återbesök. Vi behöver också stödja verksamheten att få in användandet av svaren från patienten i vårdmötet för att agera på svaren och anpassa fortsatt vård, stöd och behandling.
PROM fungerar även väl som ett stöd i tiden mellan vårdmötena, där patienten och vården kan tillsammans följa sjukdomens olika faser och agera på förändringar. När vi använder PROM enkäterna på det sättet, använder svaren för att justera behandlingen blir det en utveckling av precisionsmedicin, där patientens behov, preferenser och individuella reaktion på behandlingen kan styra fortsatt vård.

 - Detta tror jag kommer ha en stor påverkan framöver och kan öka möjligheten till individuellt anpassad behandling - tillägger Anna