Personcentrerad rapport – ett pågående vårdforskningsprojekt vid Onkologiska kliniken

Nyhet

Inom slutenvården på Onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset arbetar vi med Personcentrerad rapport (PCR). Det innebär att överrapporteringen mellan sjuksköterskor och undersköterskor vid skiftbyten sker tillsammans med patienten – oftast inne på patientsalen. Detta gör vi framför allt för att öka patientens delaktighet i sin vård och behandling, men också för att rapportera enligt en fast och patientsäker struktur.

Vi vet genom tidigare studier på kliniken att våra patienter inte har varit nöjda med informationsutbytet och inte känt sig delaktiga i sin vård. Personcentrerad rapport är en utveckling av konceptet "bedside handover". PCR, till skillnad från bedside handover, förutsätter patientens delaktighet och ställer högre krav än att rapporteringen bara sker vid patientens säng. Detta är en del av personcentrerad vård som syftar till att göra patient och närstående till aktiva parter i hälso- och sjukvården.

Personcentrerad rapport bedrivs inom ramen för ett vårdforskningsprojekt på kliniken. Forskningen syftar till att utvärdera om patienterna upplever sig mer delaktiga, säkra och nöjda med vården efter att PCR introducerats på avdelningarna. Totalt kommer 500 patienter delta i studien. Vi intervjuar också närstående, personal och patienter för att få en djupare förståelse av personcentrerad rapport. Forskningsprojektet omfattar ett avhandlingsarbete, flera master- och magisterarbeten samt två kandidatuppsatser inom omvårdnad.

Erfarenheterna hittills är mycket positiva. Vi får kontinuerlig positiv återkoppling från både patienter och närstående som visar på att de är nöjda. Rapporten går snabbare, kvällspassen upplevs som lugnare. Både sjuksköterskor och undersköterskor menar att de har bättre kontroll och att lägga upp vårdarbetet i dialog med patienten gör det mer effektivt.

Som medarbetare inom slutenvården på onkologiska kliniken blir du en del av detta forskningsprojekt. Du får arbeta i framkant med personcentrerad vård och bidra till ökad patientsäkerhet och delaktighet.