Arbetssätt och arbetsmiljö

Här kan du som är verksam i BioClinicum läsa om rekommenderade arbetssätt för laborativa och administrativa miljöer, fryslagring, tillstånd och säkerhet med mera.

Riktlinjer för att förhindra coronasmitta i BioClinicum, beslutat av Husrådet 2020-08-20

Arbetsmiljö

Huvudansvar

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för medarbetares arbetsmiljö.

Samordning

Den övergripande samordningen för arbetsmiljön i BioClinicum ligger hos BioClinicums Husföreståndare som verkar via Samordningsgruppen för arbetsmiljö i BioClinicum. Till samordningsgruppen eskaleras arbetsmiljöfrågor som är övergripande eller inte kunnat lösas lokalt. I samordningsgruppen medverkar, förutom husföreståndaren, representanter från:

 • HR/Arbetsmiljö på Karolinska Universitetssjukhuset (K)
 • KI:s huvudskyddsombud för KI:s verksamheter på sjukhuset (KI)
 • Arbetsmiljö (KI)
 • Coor Management
 • Swedish Hospital Partner
 • Medicinsk Vårdteknik (K)
 • Säkerhetsavdelningen (K)
 • Arbetsmiljögrupp BioClinicum (KI)

Arbetsmiljögrupp BioClinicum 

Representanter och ansvariga från varje våningsplan och institution medverkar i gruppen. Arbetsmiljöfrågor som diskuteras i gruppen kan vid behov eskaleras till Samordningsgruppen för arbetsmiljö i BioClinicum eller BioClinicums Husråd.

KI:s huvudskyddsombud för KI:s verksamheter på sjukhuset

Venus Azhary, epost: Venus.azhary@ki.se, tel: 070-7124127

Läs mer

Om arbetsmiljö för anställda på Karolinska Institutet
Samarbetesavtal mellan Karolinska och KI gällande arbetsmiljö, brand och miljö (PDF)

Arbete i administrativa miljöer

De dministrativa miljöerna i BioClinicum ska användas på ett sätt som främjar god arbetsmiljö för alla anställda.

Kontor

I BioClinicum finns den största delen av kontorsplatserna i öppna landskap. Varje våningplan har även mindre kontorsrum. Vissa ytor i kontorslandskap och kontor har verksamheten valt att förtäta, det vill säga ställa in fler skrivbord än vad som från början planerats. Att venilationen är anpassad till förtätade ytor kan inte garanteras.

Tysta rum

Tysta rum är avsedda för fokuserat arbete, medar­betarsamtal och kortare telefonsamtal. Tysta rum finns på alla våningsplan och kan användas av alla oavsett allokering/placering.

Grupprum

Dessa rum används vid gruppmöten och presen­tationer, och är utrustade med TV-skärm och en white-boardtavla. Rummen bokas via papperskalender som är placerad utanför rummen. Om rummet har en Evoko-skärm i stället för kalender ska rummet bokas på skärmen eller via Karolinska sjukhusets Outlook.

Vilrum

Vilrummen är en plats för tillfällig vila och åter­hämtning. I rummen finns även en soffa eller säng. Rummen finns på plan 4–7:
J4:15, rum 6250
J5:17, rum 6230
J6:17, rum 6810
J7:15, rum 6240

Pentry

Alla pentryn på plan 4–10 i BioClinicum är gemen­samma för verksamheten på dessa plan. Pentryn är utrustade med kyl, frys, mikrovågsugnar, kaffemaskin och diskmaskin. Det finns även möjlighet till mötespresentation i pentryn.

Mediarum

Mediarummen finns i de administrativa miljöerna på alla våningsplan i BioClinicum. Dessa rum är utrus­tade med en KI-skrivare (Richo) och K-skrivare (Sharp) om verksam­heten har beställt det, läs mer om skrivare på sidan om IT och IT-system. I tolv utvalda mediarum finns även en Region Stockholm-dator för acess till sjukhusets system Navet, Raindance, Clockwork, Outlook etc.

Arbete i laboratoriemiljöer

Karolinska Institutets laboratoriepraxis

Karolinska Institutet har tagit fram en utbildning i laboratoriesäkerhet för nyanställda. Den sammanfattar olika lagar och regelverk som finns för arbete i laboratoriemiljöer. Denna kurs är obligatorisk för att få arbeta laborativt i BioClinicum. Kursen finns på KIs hemsida och ska genomföras innan arbete på labb i BioClinicum påbörjas. Gruppledarna ansvarar för att alla gruppmedlemmar som ska arbeta i labb har gått kursen.

Generella labb

Generella labb är uppdelade i flera hyrbara delar. Antalet delar varierar beroende på labbets storlek. Kyl, frys, dragskåp, ventilerade kemikalieskåp och annan utrustning som ingår i labbet delas mellan samtliga grupper i rummet.

På varje diskbänk finns en ögondusch. Det är viktigt att ytan framför ögonduschen hålls fri för att den snabbt ska kunna fällas ner och användas vid behov. Var noga med att plocka bort och ställa smutsig disk i avsedd back.

Apparatrum

I apparatrummet mitt i labbkärnan finns ismaskin och renvattenanläggning. Dessa är gemensamma för alla som hyr plats i labbkärnan.

Kemikalierum

Alla som hyr plats i labbkärnan ska tilldelas plats i kemikalierummet. I kemikalierummet finns kemika­lieskåp för olika typer av kemikalier. Det är viktigt att placera kemikalier i rätt skåp. Vågfundament för uppvägning av kemikalier finns på dragbänk, och i rummet finns även en renvattenanläggning.

Cellodlingsarbete

I cellodlingslabb finns det två säkerhetsbänkar varav den ena är kopplad till ventilation.

I labbet finns en tryckmätare, även synlig från för­rummet, som avläser tryckdifferensen. I cellabb är det övertryck i labbet jämfört med förrum, medan det i riskklass 2-labb är undertryck i cellabb jämfört med förrum.

Slussen till cellabbet har en låsfunktionen för dörrarna mellan förrum och cellabb. Dörren mot korridoren måste vara stängd innan dörren in till cellabbet kan öppnas. På samma sätt måste dörren in till cellabbet vara stängd innan passage kan göras ut till korridoren. Vid nödsituation finns ett vred på dörrarnas insida för utpassering, krossa kåpan och öppna dörren med hjälp av vredet. Om dörren från korridor till förrum måste tvångsöppnas ringer du Coors Helpdesk på 08-517 780 90. För flertalet av cellabben har verksamheten valt att koppla från låsfunktionen i slussen.

I cellabbet är tanken att man ska arbeta vattenfritt och använda värmeskåp för upptining av medium. För påfyllnad av vatten i inkubatorerna används avjoniserat, autoklaverat vatten.

Uppsamling av cellodlingsmedium kan göras med vacuumsugssystem. Det finns ventiler för vacuum mellan säkerhetsbänkarna samt bredvid inkubato­rerna. Backventil måste användas för att förhindra att vätska kommer in i systemet. Biologiskt avfall samlas upp i gula avfallsboxar som stängs och placeras i miljörum när de är fulla.

Instruktionsmanualler för utrustning finns placerade i en pärm i pentryt på varje våningsplan.

Radioaktivitet i BioClinicum

Arbete med radioaktivitet och strålning ska ske under lagstadgade och kontrollerade former. I BioClinicum gäller samma regler som på övriga sjukhusområdet. Tillstånd utfärdas av avdelningen för sjukhusfysik.

Isotoparbete ska utföras på avsedd plats. På plan 6 planeras en corefacilitet för isotoparbete. För att få arbeta med isotoper krävs utbildning och särskilt tillstånd.

Arbete med virus

Arbete med virus ska utföras på avsedd plats och innan du börjar använda GMM i en L-verksamhet måste verksamheten anmälas till Arbetsmiljöverket. På plan 10 finns en corefacilitet för virusarbete, FACT. För att få arbeta med virus i corefaciliteten krävs utbildning.

Tillstånd och säkerhet

Tillstånd

I BioClinicum gäller samma regelverk för tillstånd som för övriga sjukhuset samt Karolinska Institutet.Tillstånd för att bedriva laboratorieverksamhet på en yta mer än 5000 kvm söks gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjuk­huset. Tillståndet söks hos miljökontoret. Miljökon­toret genomför miljööversyn årligen så att gällande miljöregler och lagar efterföljs i verksamheten. För mer information, kontakta kemikaliesäkerhets­samordnaren på Karolinska Institutet.

Skyddsklass 1-tillstånd (GMM F)

Ett gemensamt tillstånd i BioClinicum där majoriteten av de laborativa lokalerna ingår. För mer informa­tion, kontakta biosäkerhetsansvariga på institutio­nen eller biosäkerhetssamordnare på Karolinska Institutet.

Skyddsklass 2-tillstånd (GMM L)

Ett tillstånd som forskargruppsledaren själv ansvarar för. För information och råd, kontakta biosäkerhetsansvariga på respektive institution.

Tillstånd för brandfarlig vara

Tillstånd för brandfarlig vara har sökts som ett gemensamt tillstånd för plan 5–10 i BioClinicum. Huvudansvarig för tillståndet är Karolinska Insti­tutets säkerhetssamordnare. För information om tillståndet, kontakta institutionernas föreståndare för brandfarligvara.

Isotoptillstånd

Forskargruppen ansvarar själv för isotoptillstånd. Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har ett samarbete när det gäller radioakti­vitet. Detta samordnas av avdelningen för sjukhus­fysik. Avdelningen utfärdar licenser för användning av radioaktiva isotoper. Vid frågor om tillstånd och licenser, kontakta verksamhetschefen.

Ansvarig chef är ytterst ansvarig för att lagar, regelverk och rekom­mendationer följs och att tillstånd för pågående verksamhet finns på plats. På BioClinicum är det prefekten för den institution där man arbetar.

Säkerhet

Strålsäkerhetsorganisation

Prefekterna har det övergripande ansvaret för strålsäkerheten inom sina respektive institutioner. Verksamhetsansvariga inom varje licensierad forskargrupp utses av prefekten.

Avdelningen för sjukhusfysik vid Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för den operativa tillsynsverksamheten inom Karolinska Institutet genom särskilt avtal. Kontaktinformation finns på Karolinska Institutets hemsida.

Kemikaliesäkerhet i BioClinicum

Kemikaliesäkerhet i BioClinicum bedrivs i enlighet med Karolinska Institutets regelverk, riktlinjer och rekommendationer. Alla institutioner har en kemikalieansvarig som är ansvarig för KLARA-registret och kan hjälpa till i kemikaliefrågor. På Karolinska Institutet finns även en kemikaliesamordnare som kan hjälpa till att svara på frågor. Läs mer på KI:s sida för kemikaliesäkerhet.

Kemikalieregistret (KLARA)

Varje institution har ett register över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Registret ska bland annat innehålla information om hur stor mängd som lagras och produktens hälso- och miljö­skadlighet. Du kan även läsa om kemikalieinventering på Karolinska Institutets hemsida.

Brandsäkerhet i BioClinicum

Brandsäkerhet i BioClinicum bedrivs i enlighet med Karolinska Institutets regelverk, riktlinjer och rekommendationer, i samarbete med gäl­lande regelverk för Karolinska Universitetssjukhuset.

Kurs i brand och säkerhet är obligatorisk för personer som är verksamma i BioClinicum. Kursen finns på Lärtorget och du hittar länk till kursen i avsnittet E-kurser för BioClinicum.

Biosäkerhet

Biosäkerheten i BioClinicum bedrivs i enlighet med Karolinska Institutets regelverk, riktlinjer och rekommendationer, läs mer på KI:s sidor för biosäkerhet. Alla institutioner har en biosäkerhetsansvarig person som kan hjälpa till med biosäkerhetsfrågor. På Karolinska Institutet finns även en biosäkerhetssamordnare som kan hjälpa till att svara på frågor via biosakerhet@ki.se.

Transport av farligt gods i hiss

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att åka med i hissar som transporterar flytande kväve eller större mängder torris. Utanför personhissarna och transporthissarna på plan 2 finns utrustning som du ska använda för att markera att hissen ej får beträdas: koner, kedjor och varningsskylt. Spärra av hissen med kedja och skylt vid transport av flytande kväve eller torris. Behöver du information om prioritering av hissarna kontakta BioClinicum kansli.

Fryslagring

Frysförråd

På varje plan (plan 5–10) finns två frysförråd innehållande fyra –80 frysar och två –20 frysar (undanta­get plan 8 där det finns fem -80 frysar i ett förråd). Allokering och fördelning av plats i –80 frysarna baseras på hyresmodellen. Detta innebär att tilldel­ning av plats i frys baseras på hur mycket laborativ yta som hyrs. Varje -80 frys rymmer 700 lådor (räk­nat på lådor som rymmer 2 ml-rör). Alla lådor som förvaras i -80 frysarna måste ha en ägare och vara registrerade i fryslagringssystemet FreezerPro.

Kryofrysförråd

På plan 5–10 finns ett kryofrysförråd. En till två kryofrysar finns tillgängliga i varje förråd. Kryofrysarna är stora tankar kopplade till flytande kväve. Varje kryofrys rymmer 28 rack med 13 lådor, totalt 364 lådor (räknat på lådor som rymmer 2 ml-rör). Alla lådor som förvaras i kryofrysarna måste ha en ägare och vara registrerade i fryslagringssystemet FreezerPro (läs mer nedan).

Farorna med flytande kväve är lätta att underskatta. Tänk på att följa säkerhetsregler och ta hänsyn till skyltar om eventuella faror och behov av skyddsut­rustning. Vid larm av låg syrenivå kommer en signal att ljuda och röda lampor med blixtljus att blinka.

Frysar för evakuering på plan 2

Tre tomma frysar (-80) finns tillgängliga vid behov av evakuering i fryshotellet på plan 2 (rum U220023600). Nyttjande av plats i dessa frysar ska godkännas av BioClinicum kansli, kontakta bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se. Vid olovlig förvaring kasseras materialet. I rummet finns en större fryslåda på hjul att låna för evakuering av frysmaterial.

Fryslarm

Alla frysar i frysförråd och kryofrysförråd är försedda med ett övervakningssystem/larm som heter Openlogger. Systemet har förvaltas av Medicinsk Teknik (MT). Respektive forskargrupp har en egen administratör som hanterar kontakt- och larmlista i Openlogger. Utbildningarna Driftövervakningssystem Openlogger, för administratörer, och OpenLogger – a monitoring system (for alarm receiver), för larmmottagare hittar du på Lärtorget.

Inloggning till OpenLogger:

Intern webbsida Openlogger kräver SLL dator, alternativt ol.karolinska.se
Extern webbsida Openlogger, kräver konto i Openlogger för att komma in.

Fryslagringssystem FreezerPro och Biobanking

För att ha ägarskap och spårbarhet på allt frysma­terial i lågtemperaturfrysarna ska alla lådor vara re­gistrerade i fryslagringssystemet FreezerPro. Dator, streckkodsläsare och etikettskrivare finns tillgäng­liga i varje frysförråd.

Vill du bli användare i FreezerPro, kontakta din forskargrupp/forskningstemas FreezerPro-superanvändare. FreezerPro förvaltas av Stockholms Medicinska Biobank (SMB) som har mer information om FreezerPro på sin webb, där finns även E-utbildning under dokument. Inloggning till FreezerPro kräver SLL-dator och -nät samt inlogg med eTjänstekort (access till FreezerPro ansöks via SMB).

När du planerar en forskningsstudie som innefattar humanbiologiska prov inom Region Stockholm krävs alltid ett provsamlingsavtal. Kontakta SMB via biobankstockholm.lsf@regionstockholm.se och läs mer på SMBs webbsida

Tappningsstation flytande kväve

I BioClinicum finns en tappningsstation för flytande kväve. Vid kontinuerligt behov från verksamheten finns möjlighet att få behörighet till tappningsstationen med ditt eTjänstekort.

Gör så här:

 1. Genomför e-kursen "Tappningsstation för flytande kväve" (engelska "tapping point for Liquid nitrogen") på Lärtorget (inloggning via eTjänstekort och SLL dator). När du genomfört kursen mailar du ditt diplom till bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se.
 2. Sök behörighet till Kväverum hus J i Navet (SLL dator). I fältet "beskrivning" skriver du in vilken forskargrupp och forskningstema du tillhör samt din e-postadress. Behörigheten godkänns centralt av FoU.
 3. Praktisk genomgång av tappningsstationen utförs i första hand av någon från din verksamhet som redan har behörighet. Finns det ingen behörig i din verksamhet, be om en genomgång i samband när du mailar ditt diplom.

Farorna med flytande kväve är lätta att underskatta. Tänk på att följa säkerhetsregler och ta hänsyn till skyltar om eventuella faror och behov av skyddsut­rustning. Vid larm av låg syrenivå kommer en signal att ljuda och röda lampor med blixtljus att blinka.

För information om transport av flytande kväve i hiss, se flik "Tillstånd och säkerhet" ovan.

 

Avfallshantering

Rutiner för avfallshantering i BioClinicum fungerar på samma sätt som på övriga sjukhuset. I enlighet med sjukhusets avfallsregler ska verksamhet hos Karolinska Institutet som är förlagd till sjukhusets lokaler tillämpa sjukhusets regler och rutiner gällande avfall.

Miljörum

Det finns två miljörum på varje våningsplan i BioClinicum, ett i respektive labbkärna. I stort sorteras och avlämnas allt avfall i miljörummen. Instruktioner från Coor om hur miljörummet fungerar finns i varje miljörum i färgade plastmappar. Kurs som beskriver hur sopsugen i miljörummen fungerar finns på Lärtorget, Avfallshantering (Kurs-ID 11947).

Skrymmande avfall

Observera att endast icke-skrymmande brännbart, plast, pappersförpackningar och papper får slängas i sopsugen. Emballage, kartonger, frigolit och övrigt skrymmande material får endast läggas i avfallsvagnen i miljörummet.

Om skrymmande material slängs i sopsugen skapar detta stopp som påverkar användare på alla våningsplan. Vid frågor, kontakta Coors helpdesk på telefonnummer: 08-517 780 90.

Kemikalieavfall

Detta avfall förpackas och placeras i de röda backarna som finns i varje miljörum. Brandfarligt avfall hanteras i enlighet med gemensamma regler för Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Radioaktivt avfall

Avfallet hanteras i enlighet med Karolinska Institu­tets och Karolinska Universitetssjukhusets regelverk och transporteras av verksamheten själva till dedike­rat utrymme på plan 1 eller 2 i byggnaden.

Laboratorieutrustning

I alla laborativa ytor ingår fast labbinredning och en mix av labbstolar och pallar. Nedan följer en lista på den utrustning som ingår i BioClinicums laborativa miljöer och som SLL har ett förvaltningsansvar för.

Generella labb

Dragskåp, säkerhetsbänk klass II, gnistfri kyl/frys, värmeskåp, ventilerade skåp.

Cellabb

Säkerhetsbänk klass II, CO2 inkubator, gnistfri kyl/frys.

Riskklass-labb

Säkerhetsbänk klass II, CO2 inkubator, gnistfri kyl/frys.

Kryofrysförråd

Kryotank, dator, scanner, fryslarm och syrgaslarm.

Frysförråd

Lågtemperaturfrys -80, gnistfri frys, frys­larm, dator, scanner, etikettskrivare.

Kemikalierum

Ventilerade kemikalieskåp, dragbänk med vågfundament, gnistfri kyl/frys, renvattensystem.

Apparatrum

Ismaskin, renvattensystem.

Diskrum plan 10

Autoklav, avdödningsautoklav, desinfektor, spoldesinfektor, torrsterilisator.

Övrigt

Förstärkta labbänkar i isotoplabb, skåp för glasförvaring, tappstation flytande kväve, kylkabinetter och vågfundament.

Hantering av utrustning

Sjukhusets förvaltning av utrustning/inredning inköpt via Region Stockholm hanterar alla ärenden som kommer in när något inte fungerar som det ska. Förvaltningen ansvarar även för att årliga kontroller och underhåll blir utförda.

Det åligger verksamheten att underhålla utrustning på daglig-/vecko-/månadsnivå enligt specifikationer i instruktionsmanualerna.

En pärm med alla samlade manualer för Region Stocholm-inköpt utrustning finns placerad i pentryt på varje våningsplan. Manualerna är till för att användaren ska kunna bekanta sig med, och på ett korrekt sätt han­tera, utrustningen. Manualerna kan också användas i felsöknings- och informationsärenden.

Verksamheterna ansvarar själva för utrustning som köpts in genom andra medel än via Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Teknik (MT).

Felanmälan av BioClinicums utrustning

Se Support och Kontakt

Disk och sterilgodshantering

På plan 10 finns en disk och sterilgodshantering. Du kan läsa mer om disk- och sterilgodshantering i avsnittet om Servicefunktioner.

Gashantering

Koldioxid till majoriteten av inkubatorerna finns centralt i huset. Övriga gaser hanteras i flaskor. För gashantering gäller samma regler som för övriga sjukhuset. Vid frågor kontakta