Medicinsk enhet Socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Kuratorer vid Socialt arbete inom hälso- och sjukvård arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Genom sociala och psykologiska insatser bidrar vi till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för patienter som utreds, behandlas och vårdas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kuratorer finns inom sjukhusets alla specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den tema där patienten har sina vårdkontakter.
Socialt arbete inom hälso- och sjukvård har större delen av sin verksamhet förlagd på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, men det finns även kuratorer verksamma på Karolinskas enheter på Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt S:t Eriks Ögonsjukhus.

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård tar endast emot remisser internt från Karolinska Universitetssjukhuset.

Alla kan drabbas av en kris när en större förändring i livet inträffar. Det kan handla om patientens egna sjukdom eller att en anhörig insjuknar. Samtal under kortare och längre tid är ofta till hjälp i en svår situation och en förutsättning för att patienten eller närstående ska tillfriskna.

Inom Socialt arbete inom hälso- och sjukvård finns en bred kompetens för samtalsbehandling för patienter eller nära anhörig till patient vid Karolinska Universitetssjukhuset. För mer information kontakta Socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Vad vi kan hjälpa patienter med

Anhörigstöd

När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller olycksfall kan närstående känna oro och ställas inför praktiska frågor som behöver lösas eller diskuteras. Kurator erbjuder stödkontakt och vid behov hjälp i praktiska frågor. För vissa diagnoser finns även samtalsgrupper för anhöriga.

Stöd för barn när förälder är sjuk

Sociala frågor

Patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset kan få vägledning och information i frågor om samhällets resurser. Det kan gälla frågor som handlar om arbete, bostad, ekonomi, utbildning, familjerätt, socialförsäkringsrätt eller sociallagsstiftning med mera. Vi har även en samordnande funktion gentemot andra vårdgivare och myndigheter.

Rehabilitering

I samband med en allvarlig sjukdom eller efter ett olycksfall är patienten ofta i behov av rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att underlätta återgången till vardagen och bör inledas i samma stund som diagnosen ställs eller olycksfallet inträffat.
Kurator medverkar tillsammans med andra vårdgivare, arbetsgivare och myndigheter vid planeringen av patientens framtid utifrån individuella behov och förutsättningar.

Barn och familj

När ens barn blir sjukt eller drabbas av olycksfall påverkas hela familjens livssituation. Till kuratorn kan du vända dig för att få stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som uppstår. Vår målsättning är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms - och behandlingstid.

Kuratorer erbjuder samtal utifrån barnets och familjens behov i samråd med er föräldrar.
Vi kan också ge er information och vägledning i sociala frågor kring samhällets övriga resurser. Det kan till exempel gälla ekonomi, möjlighet att vara hemma hos sitt barn och frågor som rör skola och barnomsorg. Socialt arbete inom hälso- och sjukvård har kuratorer på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Råd & Stödverksamheten

Vi har en Råd och Stödverksamhet för familjer med barn som har en kronisk sjukdom. Barnen och ungdomarna ska vara patienter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Syftet med verksamheten är att underlätta vardagslivets svårigheter för familjer med barn som har en kronisk sjukdom. Verksamheten är gruppbaserad. Informations- och utbildningsverksamhet såsom temakvällar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet ingår.

I barn- och ungdomsgrupper träffas man utifrån olika diagnoser med förhoppning att vardagen kan bli mer hanterlig. I gruppen får man träffa andra med samma diagnos och i gruppen kan man dela erfarenheter med varandra.

Nedan följer exempel på grupper som vi haft:

Ungdoms- och föräldragrupp epilepsi
Ungdoms- och föräldragrupp thalassemi
Föräldragrupp CAH
Ungdoms- och föräldragrupp diabetes
Webbaserad Jabbergrupp för ungdomar med Cystisk Fibros (CF)

I föräldragruppen träffas man för att dela erfarenheter och stödja varandra. I vissa grupper har det funnits möjlighet att träffa läkare och sjuksköterska.

I syskongruppen får syskon till barn med kronisk sjukdom träffas för att dela jobbiga erfarenheter men också glädjeämnen. Tillsammans målar vi, klipp och klistrar, gör olika övningar och pratar under tiden.

Parallellgrupper - vi planerar:

Syskongrupp i Solna
Föräldragrupp allergi
Föräldragrupp CAH
Temakvällar för föräldrar
Barngrupp
Webbaserad tonårsgrupp (kan vara olika diagnoser i samma grupp)

Etik

Etiken har en central plats inom Socialt arbete inom hälso- och sjukvård och ska genomsyra det dagliga arbetet med patienter och närstående.

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård följer Stockholms läns landstings vårdetiska principer, och värnar om ett etiskt förhållningssätt genom att visa respekt och empati mot människor de möter i vården.

Handledning och konsultation

Att vara personal inom vården innebär många möten med människor i kris och svår sjukdom. Att få sitta ner och reflektera över sin arbetssituation är ofta till stor hjälp.

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård erbjuder vårdpersonal möjlighet till samtal i grupp som stöd i arbetet och för att höja vårdkvaliteten. Efter en extrem situation kan kurator ha avlastande samtal med berörd vårdpersonal. Kontakta Socialt arbete inom hälso- och sjukvård för mer information.

Forskning & utbildning

Forskningsverksamheten vid Socialt arbete inom hälso- och sjukvård är inriktad på att studera sambanden mellan sociala /psykosociala faktorer och konsekvenser av sjukdom, skada och behandling. Funktionsområdet har ett flertal forskarutbildade kuratorer och doktorander som är engagerade i olika projekt.

Exempel på forskningsprojekt - att leva med sjukdom/funktionshinder, barn, ungdom och vuxna familj, närstående och samhällsperspektiv, metoder för socialt och psykosocialt arbete inom somatisk hälso- och sjukvård.

Samverkan inom vårdnätverk.

Undervisning/Utbildning

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård tar emot socionomstudenter för praktik på sjukhuset.
Många kuratorer medverkar även som föreläsare inom olika grund- och vidareutbildningar för bland annat läkare, sjuksköterskor, logopeder och audionomer.

 

 

Är du patient eller närstående?