Regler och krav - donation

I Sverige är det beslutat att barn, vid mogen ålder, som tillkommit genom ägg- eller spermiedonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad i framtiden av barnet. De par som tar emot donerade spermier eller ägg uppmanas att berätta för barnet hur det kommit till. Barnet kan sedan söka upp den klinik där donationen utförts.

Regler och krav - donation

Ägg- och spermiedonation

I en så kallad särskild journal som sparas i minst 70 år kommer uppgifter på donatorn att skrivas. Det handlar om uppgifter som hårfärg, hudfärg, ögonfärg, vikt, längd, intressen samt eventuellt släkt- och familjeförhållanden.

Donatorn är helt anonym för mottagarparet.

Mottagarparet är helt anonymt för donatorn.

Den särskilda prövningen ska vara gjord och inte visa några hinder till föräldraskap.

Övrigt

Behandling kan aldrig garanteras då beslut om detta fattas efter bedömning av ansvarig läkare och kurator i varje enskilt fall.

Ägg- och spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

Vid donationsbehandling ska permanent uppehållstillstånd finnas för bägge i paret.

Äggdonation

Vilka kvinnor kan få behandling med donerade ägg?

 • Kvinnor med äggstockar som har slutat fungera (för tidigt klimakterium), genetiska orsaker eller vars äggstockar opererats bort på grund av t.ex. cystor eller tumörer.
 • Kvinnor där äggstocksfunktionen har upphört på grund av cellgifter eller strålbehandling.
 • Kvinnor som av ärftliga skäl inte bör bli gravida med egna ägg.
 • Kvinnor som har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion eller har en äggfaktor upptäckt i samband med assisterad behandling.

Vid äggdonationsbehandling gäller grundkraven rörande offentligt finansierad assisterad befruktning (IVF/ICSI).

Dessutom gäller följande vid behandling med äggdonation:

 • Maximalt 3 donationer med färska donerade ägg kan ges.
 • Eventuella tidigare offentligt finansierade IVF behandlingar inkluderas i detta antal så att maximalt 3 ägguttag med egna eller donerade ägg kan erhållas.
 • Ingen offentligt finansierad syskonbehandling kan ges. Om paret har frysta embryon från tidigare behandlingar kan dessa endast ges genom egenfinansiering.
 • Paret ska ha svenskt medborgarskap alternativt permanent uppehållstillstånd, i förekommande fall ska detta kunna uppvisas/kontrolleras med Migrationsverket.
 • Paret kan erbjudas möjlighet till egenfinansierad syskonbehandling under förutsättning att paret bidrar med donator.

Spermiedonation

Vid spermiedonationsbehandling gäller grundkraven rörande offentligt finansierad assisterad befruktning (IVF/ICSI).

Dessutom gäller följande vid behandling med spermiedonation:

 • 6 inseminationer varav de 2 sista kan bytas ut mot 1 IVF med donerade spermier (D-IVF).
 • Vid äggledarskada kan 3 IVF behandlingar med donerade spermier erbjudas.
 • Eventuell överföring med frysta befruktade ägg inräknas inte i antalet behandlingar så länge tidigare behandlingar inte resulterat i barn.
 • Paret ska ha svenskt medborgarskap alternativt permanent uppehållstillstånd, i förekommande fall ska detta kunna uppvisas/kontrolleras med Migrationsverket.

Syskonbehandling

 • Syskonbehandling ges i mån av resurser och endast genom egenfinansiering.
 • Om nedfrysta embryon finns från tidigare behandlingar måste dessa användas innan eventuell ny behandling startas.
 • Det första barnet ska ha fyllt 3 månader innan väntelista kan bli aktuellt.
 • Maximalt 1 syskon per par.
 • Donerade spermier måste finnas från samma donator som vid den behandling som gett upphov till barn.