Reproduktionsmedicin - Vårdgivarinformation

Mottagning Reproduktionsmedicin har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Nationell Högspecialiserad Vård - NHV

Remittera till oss

Väntetider

Offentligt finansierad assisterad befruktning

Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Region Stockholm. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har av region Stockholm fått uppdraget att granska alla medicinska beslutsunderlag för beslut om godkännande av offentligt finansierad befruktning inom vårdvalet. Dessa behandlingar utförs endast vid de kliniker som tecknat avtal med Region Stockholm. All annan vård inom reproduktionsmedicinska området (högspecialiserad vård) utförs vid Reproduktionsmedicin efter sedvanlig remissbedömning.

Du skickar som inremitterande läkare det kompletta medicinska beslutsunderlaget till Reproduktionsmedicin för bedömning och slutgiltigt godkännande. Därefter skickar vi en bekräftelse till patienten som då kan välja att få sin behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker.

Kliniker som idag är godkänd av Region Stockholm (bokstavsordning)

Inom Reproduktionsmedicin Karolinskas högspecialiserade uppdrag har vi fått möjlighet att ta emot ett begränsat antal vårdvalsbehandlingar. 

All annan vård inom reproduktionsmedicinska området (högspecialiserad vård) utförs vid Reproduktionsmedicin efter sedvanlig remissbedömning.

Vårdval - insemination med donerade spermier

Sedan 2018-01-11 kan fritt vårdval tillämpas även för behandlingar som gäller insemination med donerade spermier. Sedan 2019-09-09 är även IVF med donerade spermier (D-IVF) tillåtet för vårdval. Högspecialiserad vård utförs dock vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

I Region Stockholm har patienter möjlighet att själva välja den klinik som vill vända sig till. För dessa behandlingar rekvireras donerade spermier från svensk vävnadsinrättning.

Kliniker som idag är godkända för behandling med donerade spermier (bokstavsordning)

Behandling med donerade spermier omfattar inte av vårdgarantin.

Högspecialiserad vård

inom högspecialiserad sjukvård inryms följande patientgrupper;

Fertilitetsbevarande åtgärder

Fertilitetsbevarande åtgärder. Konsultation, utredning, åtgärden/frysförvaring, uppföljning, samt efterföljande konsultationer/rådgivning, inför frysförvaring av könsceller/vävnad.

Inför efterföljande behandlingar med eventuell vävnadstransplantation och /eller assisterad befruktning, tillika den vård som ges i anslutning till detta.

HIV - smittade kvinnor

Under 2017 har Karolinska Universitetssjukhuset fått godkänt att göra assisterad befruktning hos par där kvinnan är hiv-positiv inom ramen av en forskningsstudie. Etiskt tillstånd 2016/2096-31/4. Assisterad befruktning hos hiv-positiva kvinnor är i nuläget ej tillåten i Sverige.

Reproduktionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara den enda kliniken i Sverige som har möjlighet att erbjuda denna behandling i projektform. Behandling sker i samarbete med Infektionskliniken och Högspecialiserad Mödravård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med studier är att utvärdera resultat av fertilitetsbehandling hos hiv-positiva kvinnor. Typen av assisterad befruktning som kommer att användas är provrörsbefruktning med insemination av spermier (ICSI).

Förutsättning är att kvinnan har en välbehandlad hiv-infektion med hög följsamhet och låga virusnivåer.

Övriga regler som gäller för landstingsfinansierad behandling inom Stockholm Läns Landsting bör uppfyllas. Utomlänspar kommer att ha möjlighet att delta i studier i samarbete med lokala fertilitesenheter och infektionskliniker.

Preimplantatorisk genetisk testning, PGT (PGD)

PGT-behandling utgör en form av prenatal diagnostik och ses inte som en form av fertilitetsbehandling. PGT får endast användas om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig genetisk sjukdom eller kromsomavvikelse som innebär hög risk att få ett barn med en genetisk skada eller sjukdom.

Donation innefattande äggceller (oocyter) och spermier

Donation med oocyter (äggdonation, OD/OR)  betraktas tills vidare som högspecialiserad vård tills dess att Socialstyrelsen och IVO har fått sitt godkännande att dessa kan utföras vid andra kliniker än så kallade upplåtna enheter (universitetskliniker).

Annan sjuklighet som kräver universitetssjukhusets resurser

 1. Smittsamma infektionssjukdomar (exempelvisvis Hepatit B samt C, HIV, eller andra i författningssamlingen, se SOSFS 2009:32).
 2. Avvikande anatomiska förhållanden i reproduktionsorganen (exempelvis vissa uterusanomalier), störningar i sexuell utveckling (DSD)
 3. Andra kroniska systemsjukdomar/tillstånd som behöver Universitetssjukhusets kompetensprofil, till exempel svår endometrios, vissa typer av uterusmyom, njursjukdom, reumatiska sjukdomar, ärftliga sjukdomar, avancerade andrologiska tillstånd (framförallt azoospermi) som kräver särskild kirurgisk teknik vid behandling (exempelvis microTESE) eller associerat till utredning/ bedömning av dessa fall.
 4. 2nd opinion av alla ovan grupper, även inkluderande bedömning av psykosociala förhållanden.
 5. Vissa enstaka andra tillstånd, avgörs från fall till fall.

 Separat remiss

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

 • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet.
 • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin. Efter eventuell frysförvaring krävs ny remiss (högspecialicerad vård) för assisterad befruktning.
 • Ställningstagande till transport till annan vävnadsinrättning av gameter/vävnad.
 • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

ID kontroll

Vid besöket på Reproduktionsmedicin måste patienten kunna visa giltig legitimation.

Läs mer

Bli ägg- eller spermiedonator

Utomlänspatienter

Är patienten folkbokförd utanför Region Stockholm kan patienten komma till oss på två olika sätt.

 • Patientlagen ger patienten rätten att söka öppenvård var hen vill i Sverige. Söker patienten sig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. Se regler och grundkrav - assisterad befruktning. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.
 • Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot utomlänspatienter som är i behov av donerade spermier. Vår verksamhet har stängts under ett antal veckor på grund av coronapandemin och har därför inte haft möjlighet till att rekrytera donatorer i den utsträckning som behövs. 
 • Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienten kan då utgå från den egna regionens regler gällande antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.

Följande ska framgå:

Anamnes
BMI
AMH
Ultraljud inkl HS och HSSG
Infektionsprover på bägge i paret
Spermieprov (manlig partner)

Vi debiterar enligt aktuell utomlänsprislista.

Distansstimulering/behandling kan i förekommande fall ske tillsammans med aktuell klinik från det inremitterande landstinget.

Specialistvårdremiss

I specialistvårdsremissen/betalningsförbindelsen ska det tydligt framgå

Vilken sorts behandling som avses.
Personuppgifter på både kvinnan och partner, eftersom båda ska genomgå samtal/provtagning/etc.
Giltighetstid. Eftersom behandlingstiden ofta överstiger 1 år så önskar vi att ni istället anger:
- hur många behandlingar som avses
- om eventuella frysbehandlingar ingår
- Journalkopior och provsvar
inkluderande hormonell utredning på kvinnan samt spermaprovssvar och sk blodgivarscreening på båda partners.
Fullständig kombikakod

BMI

Reproduktionsmedicins BMI-gräns för kvinnan får inte överstiga 35, gäller även för utomlänspatienter.

Frågor?

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-58 58 00 00 och bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterare för allmänna frågor och till barnmorskorna för medicinska frågor. 

Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utförs vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.