Strategiska patient- och närståenderådet

Karolinska Universitetssjukhusets Strategiska patient- och närståenderåd har till uppgift att utveckla verksamheten genom att bidra med ett patient- och närståendeperspektiv på övergripande frågor.

Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patient- och närståenderådet.

Rådet ska verka på en sjukhusövergripande nivå med ett uttalat strategiskt perspektiv och samverka med sjukhusledningen. Frågor som anses vara viktiga för, och initieras av, patienter och närstående tas upp med sjukhusets högsta strategiska beslutsform. Rådet har varit verksam sedan januari 2018.

Rådets medlemmar ingår i kraft av sina personliga egenskaper och erfarenheter samt representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning i stort.

Alla medlemmar i rådet har erfarenhet att vara patient eller närstående, de flesta av vård på Karolinska Universitetssjukhuset. Medlemmarna i rådet företräder inte en specifik patientgrupp utan deltar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

Rådet träffas sex till åtta gånger per år, just nu sker rådets träffar digitalt. Rådets ordförande väljs bland rådets medlemmar.