Patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset

Att behandla varje patient, utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, som en jämbördig part i vården utgör ett av sjukhusets mål.

Genom direkt medverkan i den egna vården utgör patientens eller närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål en självklar kunskapskälla. För att ytterligare stärka patientens ställning bör patienter och närstående finnas representerade i sjukhusets beslutsprocesser på olika organisatoriska nivåer.

Ett sätt att främja patientinflytandet är att eftersträva att patient eller närstående finns representerad i patientflödesledningsgrupperna. Av Karolinska Universitetssjukhusets ca 110 patientflödesledningsgrupper har nu cirka en tredjedel patient- eller närståendemedverkan på något sätt och andelen ökar stadigt. Deltagandet i ledningsgrupperna leder till nya initiativ och samarbeten. Ett exempel på detta är att patient- och närståenderepresentanter nu har utarbetat ett arbetssätt för att samla initiativ som är relevanta även för andra patientflöden.

Våra olika projekt

Patientflödesrepresentant unga reumatiker

Film där ordföranden från unga reumatiker intervjuas om att delta som patientflödesrepresentant.