Patient- och närståendeinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset

Att behandla varje patient, utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, som en jämbördig part i vården utgör ett av sjukhusets mål. I detta inkluderas även närstående.

Genom direkt medverkan i den egna vården utgör patientens eller närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål en självklar kunskapskälla. Att skapa förutsättningar för en mer delaktighet och välinformerad patient och/eller närstående är viktigt del för resultatet av god vård.

För att ytterligare stärka patientens och de närståendes ställning finns patienter och närstående representerade i sjukhusets beslutsprocesser på olika organisatoriska nivåer.

Enkät om vården under covid-19-pandemin

Karolinska Universitetssjukhuset vill gärna veta hur du som patient eller närstående tycker att vården fungerar/har fungerat under covid-19-pandemin. Syftet är att ta tillvara på patienter och närståendes erfarenheter för att kunna utveckla vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på några frågor, det tar ca 5 minuter att svara på enkäten. Frågorna har tagits fram av Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Dina svar är anonyma, viktigt att du inte skriver några personliga uppgifter i svaren. Svaren som samlas in kommer att gås igenom och resultatet kommer att presenteras på vår hemsida samt för sjukhusets olika verksamheter.

Här kan du läsa mer om Strategiska patient- och närståenderådet.

Kontaktperson: Åsa Hällström, asa.hallstrom@sll.se

Klicka här för att komma till enkäten.

 

Våra olika projekt

Patientflödesrepresentant unga reumatiker

Film där ordföranden från unga reumatiker intervjuas om att delta som patientflödesrepresentant.