Patient- och närståendeinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset

Att behandla varje patient, utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, som en jämbördig part i vården utgör ett av sjukhusets mål. I detta inkluderas även närstående.

Genom direkt medverkan i den egna vården utgör patientens eller närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål en självklar kunskapskälla. Att skapa förutsättningar för en mer delaktighet och välinformerad patient och/eller närstående är viktigt del för resultatet av god vård.

För att ytterligare stärka patientens och de närståendes ställning finns patienter och närstående representerade i sjukhusets beslutsprocesser på olika organisatoriska nivåer.

Våra olika projekt

Patientflödesrepresentant unga reumatiker

Film där ordföranden från unga reumatiker intervjuas om att delta som patientflödesrepresentant.