Dina rättigheter som patient

Det är viktigt du känner till dina rättigheter och möjligheter som patient. Du har bland annat rätt att få din åsikt antecknad i journalen och att begära ut en journalkopia. Du har också rätt att få begriplig information för att kunna vara delaktig i din vård och du har rätt att få vård inom rimlig tid.

Rätt till personlig integritet inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården ska bygga på ditt självbestämmande och din integritet. Vård och behandling ska utformas i samråd med dig som är patient. Du har alltid rätt att säga nej till erbjuden vård och behandling, så länge det inte är fråga om tvångsvård.

All personal har tystnadsplikt. Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

Rätt till vård inom viss tid

Vårdgarantin innebär att du inom 30 dagar efter att din remiss utfärdats har rätt att träffa en specialistläkare. Du har rätt att få behandling inom 90 dagar efter behandlingsbeslut, förutsatt att det inte finns medicinska skäl att vänta längre än så. Om du inte får vård inom dessa tidsgränser är vi skyldiga att se till att du får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för dig.

Rätt till information och möjlighet att välja behandling

Du har rätt att få individuellt anpassad information om ditt hälsotillstånd, tänkbara undersöknings- och behandlingsmetoder, möjligheten att fritt välja vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och om vårdgarantin. Om din behandlande läkare anser att det finns två eller flera likvärdiga behandlingsalternativ ska du ges möjlighet att välja mellan dessa.

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du rätt att få en förnyad medicinsk bedömning, inom eller utom det egna landstinget. Du har rätt att få den behandling som den förnyade bedömningen leder till.

Rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter

Vad gäller felaktiga eller missvisande journalanteckningar kan du vända dig till den berörda vårdavdelningen. Andra uppgifter om dig än de som finns i en journal får ändras/tas bort av hälso- och sjukvårdspersonal utan beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vänd dig till berörd vårdenhet och begär rättelse. Möjligheten till rättelse gäller inte uppgifter i diarieförda handlingar.

Rätt att få din åsikt antecknad i journalen

När en journalanteckning är införd i journalen får den av patientsäkerhetsskäl inte tas bort. Om du som patient inte håller med om vad som står i en viss journalanteckning har du rätt att få din åsikt antecknad i journalen. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med en begäran om att journalanteckningen ska tas bort. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte själva ta bort journalanteckningar.

Rätt att begära att journalanteckning tas bort

Om du vill få din journal helt eller delvis förstörd kan du ansöka om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Då krävs det att du har godtagbara skäl för och att det är uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. Om de avslår din ansökan kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Om en journal helt eller delvis ska förstöras ska även eventuella utlämnande kopior förstöras.

Mer information om dina patienträttigheter