Regler ensamstående

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. En ny lag trädde i kraft från den 1 april 2016 som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Ensamstående kvinnor

Regler och grundkrav

Ensamstående kvinna definieras som en kvinna som inte är gift, registrerad partner eller lever i ett samboförhållande (SOFS 2009:32). Definitionen gäller även kvinna - till man (KtM) som har kvar sin "reproduktionsförmåga". 

 • Vara folkbokförd i Stockholms län. För att styrka att den sökande är ensamstående behövs utdrag från Folkbokföringsregistret, Skattemyndigheten, med tillägg personer skrivna på samma adress. Obs! Detta utdrag begär patienten själv ut samt tar med till utredande läkare. Utdraget är inte det samma som personbevis.
 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga.
 • Den särskilda prövningen ska vara gjord och inte visa några hinder till föräldraskap.
 • Ålder under 40 år vid varje behandlingstillfälle, gäller även vid andra och tredje behandlingen. Med behandlingstillfälle menas start med mediciner.
 • Den ensamstående kvinnan får inte vara registrerad vårdnadshavare av något barn.
 • Inte vara steriliserad.
 • Den ensamstående kvinnan förväntas ta hand om barnet under dess hela uppväxt.

Krav för behandling och antal behandlingar

 • Behandling får inte ges om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Behandlingen kan utföras som donatorinsemination eller som provrörsbefruktning/IVF med donerade spermier.
 • I behandlingsserien kan totalt erbjudas 6 st inseminationer, varav de 2 sista kan bytas ut mot 1 st IVF med donerade spermier.
 • Vid äggledarskada kan 3 st IVF-behandlingar med donerade spermier erbjudas.
 • Vid ålder över 38 år erbjuds i första hand IVF-behandling med donerade spermier.
 • Eventuella nedfrysta embryon måste alltid användas innan ny färsk behandling kan bli aktuell.
 • Nedfrysta embryon får användas till det datum då tiden för frysförvaring går ut.
 • Eventuell överföring med frysta embryon räknas inte in i antalet behandlingar så länge som graviditet och barn inte har erhållits.
 • BMI ska vara under 35 vid varje behandlingstillfälle.
 • Barnet har vid mogen ålder rätt att få veta sitt genetiska ursprung.
 • Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter mot eventuellt kommande barn.
 • Någon offentligt finansierad syskonbehandling med donerade spermier ges inte.
 • Egenfinansierad syskonbehandling kan eventuellt erbjudas i mån av resurser, förutsatt att övriga regler och kriterier är uppfyllda.